EQT AB (publ) har framgångsrikt emitterat en 10-årig hållbarhetslänkad obligation om 500 000 000 euro med en räntesats om 0,875 procent

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till en jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

EQT AB (publ) har idag framgångsrikt emitterat en hållbarhetslänkad obligation (en. s.k. sustainability-linked bond) om 500 000 000 euro som förfaller 2031 (”SLB”). SLB löper med en kupongränta om 0,875 procent årligen, vilken är föremål för ökning vid överstigandet av särskilda tröskelvärden som kopplar till vissa hållbarhetsmål.

SLB är EQT AB:s första obligation och betonar bolagets vision att hållbarhet ska utgöra en stor del av affärsmodellen både för EQT AB-koncernen och EQT:s fondportföljbolag. SLB är de första hållbarhetslänkade värdepapperen emitterade av ett riskkapitalbolag där kupongräntan är kopplad till förutbestämda hållbarhetsmål. SLB möjliggör därför för EQT AB att koppla ihop hållbarhet med dess finansieringskostnader, och motiverar därmed till att uppnå bolagets hållbarhetsambitioner. De utvalda målen för SLB:n är kopplade till så kallade science based targets för reduktion av växthusgaser och EQT AB:s engagemang för jämställdhet, både inom EQT AB-koncernen och inom styrelserna för EQT:s fondportföljbolag.

SLB kommer öka EQT AB-koncernens finansiella flexibilitet, och avses användas för affärsmässiga ändamål som stödjer EQT AB-koncernens tillväxtinitiativ och långsiktiga strategi. SLB efterföljer ingåendet av en revolverande kreditfacilitet om 1 miljard euro som ingicks i december 2020, vilken också kommer att innehålla en prissättningsmekanism kopplad till ESG-relaterade mål.

Christian Sinding, VD, säger: “Som en syftesdriven investerare och ägare kombinerar EQT avkastning till investerarna med ett bredare samhälleligt och miljömässigt värdeskapande. Obligationen markerar ytterligare hur vi omsätter vår målsättning om att ha en positiv påverkan i praktiken, i linje med EQT:s generella förhållningssätt där hållbarhetsarbete integreras i verksamheten, både inom EQT AB-koncernen och inom EQT:s fonder.”

Kim Henriksson, CFO, fortsätter: “Den hållbarhetslänkade obligationen ökar EQT:s finansiella flexibilitet ytterligare och stödjer tillväxtinitiativ och vår långsiktiga strategi. Obligationen särskiljer ytterligare EQT:s finansieringskällor och stärker sambandet mellan EQT:s finansieringskostnader och hållbarhetsambitioner.”

EQT AB:s långsiktiga kreditbetyg har bekräftats av Fitch Ratings Ltd till A- med en stabil utsikt per 4 maj 2021.

De ESG-aspekter som följer med SLB har strukturerats för att reflektera EQT AB:s Sustainability-Linkes Financing Framework, vilket har framtagits i enlighet med Sustainability-Linked Bond Principles framtagna av ICMA.

SLB har noterats och tagits upp till handel på Luxembourg Stock Exchange’s Euro MTF market.

Kort om EQT:s hållbarhetslänkade obligation:

Totalt emitterat belopp: 500 000 000 euro

Löptid: 10 år

Räntesats: 0,875 procent årligen, föremål för höjning för det fall särskilda nyckeltal för hållbarhet inte uppnås

Noterad på: Euro MTF, Luxembourg Stock Exchange

Goldman Sachs Bank Europe SE och Morgan Stanley & Co. International plc är global coordinators och joint lead managers, BNP Paribas, Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är joint lead managers och Deutsche Bank Aktiengesellschaft och DNB Bank ASA är co-lead managers i samband med obligationsemissionen (tillsammans ”Managers”).

Contacts

Olof Svensson. Head of Shareholder Relations

+46 72 989 09 15

Nina Nornholm. Head of Communications

+46 70 855 03 56

EQT Press Office

press@eqtpartners.com

EQT logo