EQT AB Group

EQT AB (publ) halvårsrapport 2021

God utveckling och ett utökat erbjudande av strategier för aktivt ägande

EQT levererade ett sunt resultat under de första sex månaderna av 2021 och gjorde framsteg inom viktiga strategiska områden, allt i linje med vår tematiska och syftesdrivna filosofi. Vi stärkte EQT:s marknadsposition och våra insatser kring positiv samhällspåverkan. Sammanslagningen med Exeter Property Group slutfördes vilket därmed positionerar EQT bland de största value-add fastighetsinvesterarna i världen. Vidare fortsatte vi att bredda utbudet av investeringsstrategier, både inom Private Capital och Real Assets, och introducerade strategier med längre investeringshorisont för att, tillsammans med värdedrivna investerare, möjliggöra positiv samhällspåverkan i större skala. EQT erbjuder aktiva ägarstrategier för att stödja bolag i alla delar av deras livscykler.

När det gäller transaktionsaktiviteten fortsatte EQT att utnyttja gynnsamma marknadsförhållanden, sin tematiska investeringsstrategi och starka investeringskapacitet. Som ett resultat av detta ökade vi investeringsaktiviteten, men noterade en ännu högre ökning av avyttringar. Vårt kapitalanskaffningsarbete utvecklades också väl.

EQT är det första private equity-bolaget i världen som emitterat en hållbarhetslänkad obligation. Obligationen ökar vår ekonomiska flexibilitet och är också ytterligare ett exempel på hur EQT integrerar hållbarhet på flera sätt i verksamheten. För att säkerställa att vi fortsätter att prestera och leverera utifrån våra höga ambitioner inom hållbarhet och ESG har vi stärkt vårt team med ytterligare expertis. Vi har utsett Bahare Haghshenas till övergripande ansvarig för hållbarhet, som Global Head of Sustainable Transformation.

Det har varit en hektisk tid för våra anställda. Vi fortsätter att investera i talang och vårda vår kultur samtidigt som vi anställer för att främja vår tillväxtresa.”

Christian Sinding,

Vd och Managing Partner

Observera att alla belopp avser kvarvarande verksamheter, exklusive Credit, om inget annat anges. Exeter ingår från tidpunkten för sammanslagningen, dvs. 1 april 2021.

Händelser för jan–jun 2021 (jan–jun 2020)

 • Justerade totala intäkter uppgick till EUR 711 miljoner (EUR 261 miljoner), motsvarande en ökning om 172% jämfört med H1 2020. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 709 miljoner (EUR 264 miljoner). Ökningen drevs av förvaltningsavgifter (inklusive så kallade retroaktiva avgifter) från EQT IX och EQT Infrastructure V, sammanslagningen med Exeter och en ökning i carried interest och investeringsintäkter
 • Justerad EBITDA uppgick till EUR 492 miljoner (EUR 80 miljoner), motsvarande en marginal om 69% (31%). EBITDA uppgick till EUR 437 miljoner (EUR 79 miljoner) motsvarande en marginal om 62% (30%)
 • Justerat nettoresultat uppgick till EUR 433 miljoner (EUR 60 miljoner). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till EUR 361 miljoner (EUR 59 miljoner)
 • Redovisat resultat per aktie före utspädning om EUR 0,372 (EUR 0,062). Resultat per aktie efter utspädning om EUR 0,372 (EUR 0,062)
 • Nettoskulden uppgick till EUR 113 miljoner
 • EQT slutförde sammanslagningen med Exeter Property Group, som nu är integrerad med EQT Real Estate under ett gemensamt EQT Exeter-varumärke. Sammanslagningen positionerar EQT bland världens största value-add fastighetsinvesterare
 • EQT Private Capital introducerade en strategi med längre investeringshorisont, med Anticimex som första investering
 • Som det första private equity-bolaget i världen emitterade EQT en hållbarhetslänkad obligation om EUR 500 miljoner
 • Förvaltade tillgångar (AUM) ökade till EUR 71,3 miljarder (EUR 36,5 miljarder) främst drivet av sammanslagningen med Exeter med AUM om EUR 10,4 miljarder och av EQT IX och EQT Infrastructure V med AUM om EUR 15,6 miljarder respektive EUR 15,1 miljarder, per den 30 juni 2021
 • EQT har fastställt målet avseende storleken på fonden EQT Growth till EUR 2,0 miljarder. Kapitalanskaffning initierades under Q2 och fonden började generera förvaltningsavgifter i slutet av perioden
 • Förberedelserna fortsatte för en Infrastructure Core-strategi med längre tidshorisont i EQT:s affärssegment Real Assets samt för EQT:s nya APAC strategi
 • Totala investeringar av EQT-fonderna uppgick till EUR 7,7 miljarder (EUR 1,9 miljarder)
 • Totala bruttoavyttringar ökade till EUR 9,9 miljarder (EUR 0,2 miljarder)
 • Private Capital och Real Assets förväntas fortsätta genomföra potentiella avyttringar och investeringar, om marknaderna förblir gynnsamma
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade under perioden och uppgick till 1 004 (699) vid periodens slut, varav FTEs var 938 (651). Exeter stod för 229 FTE+, varav FTEs var 222
 • EQT förstärkte sitt team med ytterligare hållbarhetsexpertis med seniora anställningar
 • För att framtidssäkra EQT och vara redo för den fortsatta tillväxtresan kommer investeringar i personal inom investeringsstrategier och centrala funktioner att fortsätta öka framöver

Händelser efter periodens utgång

 • Investerings- och avyttringsaktiviteten efter rapportperioden inkluderar investeringar i Parexel (EQT IX), Covanta Holding Corporation, Cypress Creek Renewables, Meine Radiologie Holding, Blikk Holding (EQT Infrastructure V) och försäljningen av Igenomix (EQT VIII), Fertin Pharma (EQT Mid Market Europe), Iver (EQT Mid Market Europe) och Unilode Aviation Solutions (EQT Infrastructure II)
 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 22 juli 2021 uppgick till 55–60% i EQT IX och 50-55% i EQT Infrastructure V
 • EQT Exeter Europe Logistics Value Fund IV har hållit sin slutgiltiga stängning (final close) på sitt hard cap med EUR 2,1 miljarder i avgiftsgenererande kapitalåtaganden

Presentation av EQT AB:s halvårsrapport 2021

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en videolänk för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 38004925, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56

EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 07.00 CEST.

EQT logo