About

Styrningsmodell

EQT investerar i bra företag över hela världen med uppdraget att hjälpa dem att utvecklas till enastående och hållbara verksamheter.

Genom att tillhandahålla kunskaper om ägande och operativ expertis kan EQT hjälpa EQT-fondernas portföljbolag att växa och blomstra, såväl under EQT-fondernas ägande som med framtida ägare.

Styrningsmodell

EQT:s styrningsmodell är utformad för att säkerställa ansvarsskyldighet, främja ett snabbt beslutsfattande och stödja vd:arna i portföljbolagen och samtidigt ge utrymme för ett informellt fritt tänkande och begränsa internpolitik.

Modellen bygger på tydliga roller och ansvarsområden för portföljbolagens ledning, styrelse och EQT AB-koncernen.

TROIKA-forum

En viktig pelare i EQT:s styrningsmodell är det TROIKA-forum som möjliggör en smidig kommunikation, transparens och effektiv styrning. TROIKAn består av portföljbolagens ordförande (vanligtvis från EQT:s nätverk), en ansvarig Partner på EQT och portföljbolagets vd. TROIKAn har ett nära samarbete och är en sparringpartner till vd, och håller EQT välinformerat om resultatet i portföljbolaget. Detta informella forum skapar också en god relation mellan alla inblandade parter och hjälper till att driva värdeskapandet på ett samstämmigt och effektivt sätt.

Vidare skapas gemensamma incitament genom styrelsens och ledningens delägarprogram. Genom delägarprogram bjuds styrelsen och utvalda medlemmar iportföljbolagsledningar in att investera i portföljbolagen och därigenom skapas en gemensam agenda och gemensamma mål.