Uppdatering kring EQT Infrastructure V och vissa andra initiativ

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 9 MARS KL 17.35 CET 2021.

  • EQT har hållit en första stängning för fonden EQT Infrastructure V och når cirka 12,5 miljarder EUR vilket motsvarar det tidigare kommunicerade målet avseende fondens storlek - EQT förväntar att fonden når sitt hard cap på 15 miljarder EUR under 2021
     
  • Fonden EQT IX når sitt hard cap på 15 miljarder EUR

EQT har hållit en första stängning (first closing) för fonden EQT Infrastructure V och når cirka 12,5 miljarder EUR vilket motsvarar det tidigare kommunicerade målet avseende fondens storlek. Mot bakgrund av ett starkt stöd från både nya och befintliga investerare förväntar sig EQT för närvarande att EQT Infrastructure V når sitt hard cap på 15 miljarder EUR. Fondens slutgiltiga storlek förblir dock beroende av resultatet av kapitalanskaffningen. Kapitalanskaffningen förväntas att vara materiellt avslutad under första halvåret 2021.

Som tidigare kommunicerats är kapitalanskaffningen till EQT IX snart avslutad. Fonden förväntas att hålla sin slutliga stängning (final closing) under andra kvartalet 2021 och nå sitt hard cap på 15 miljarder EUR.

EQT har också satt mål avseende fonden EQT Growth till 2 miljarder EUR. Något hard cap har ännu inte fastställts. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningen och kan i slutändan bli högre eller lägre än målet.

EQT fortsätter förberedelserna för den tematiska long-hold-strategin och avser basera förvaltningsavgifter på investerat nettokapital under hela löptiden för en potentiell framtida fond inom denna strategi. Detta innebär att förvaltningsavgifter endast kommer att belöpa i takt med att investeringar görs av en sådan fond, det vill säga förvaltningsavgifter kommer i absoluta termer gradvis öka över tid i takt med att investeringar görs. Detta representerar en annan intäktsprofil för avgifter som genereras inom den tematiska long-hold-strategin jämfört med flertalet av EQT:s övriga investeringsstrategier. Något mål avseende storlek för en potentiell fond har ännu inte fastställts.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende en EQT fond kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med nära tre årtionden av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 84 miljarder EUR sedan starten och har per den 31 december 2020 mer än EUR miljarder EUR i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo