Inbjudan till presentation av EQT AB:s Bokslutskommuniké 2020

EQT AB:s Bokslutskommuniké 2020 offentliggörs tisdagen den 26 januari 2021 omkring klockan 07:00. EQT kommer att hålla en telefonkonferens klockan 08:30 för att presentera EQT AB:s Bokslutskommuniké på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och videolänk till telefonkonferensen kommer att finnas tillgängligt här från tidpunkten då Bokslutskommunikén för 2020 publiceras.

För att delta per telefon, ring 08 856 642 651, ange konferens-id 57773166, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Konferensen kan följas i direktsändning där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering. 

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070 855 03 56
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 75 miljarder euro sedan starten och hade per den 30 september 2020 mer än 46 miljarder euro i förvaltat kapital i 16 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.
 
Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter,YouTube och Instagram

EQT logo