EQT AB (publ) redogörelse för första kvartalet 2021

VD KOMMENTAR – FÖRSTA KVARTALET 2021

Det har varit ett första kvartal med hög aktivitet: EQT slogs samman med Exeter och skapade en ledare inom tematiska value-add fastighetsinvesteringar, EQT IX:s kapitalanska­ffning har till största del avslutats, EQT Infrastructure V hade sin första stängning och vi har satt storleksmålet för fonden EQT Growth. Dessutom har förberedelserna fortsatt för EQT:s potentiella nya strategier och initiativ.

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner
 

HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2021

 • EQT tecknade ett avtal om att förvärva Exeter Property Group och sammanslagningen har slutförts, enligt vad som meddelades efter rapportperioden (1 april 2021)
 • AUM ökade till EUR 58,7 miljarder per den 31 mars 2021 (EUR 67,7 miljarder tillsammans med Exeter)
 • EQT genomförde sin första stängning av fonden EQT Infrastructure V och förväntar sig att slutföra det aktiva kapitalanska­ffningsarbetet under första halvåret 2021 och att fonden når sitt hard cap om EUR 15 miljarder under 2021
 • Målet för fonden EQT Growth sattes till EUR 2 miljarder, något hard cap har ännu inte fastställts
 • Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till EUR 2,8 miljarder
 • Bland investeringar som tillkännagavs under kvartalet återfinns Cerba HealthCare i Frankrike (EQT IX), IVC Evidensia i Storbritannien (EQT IX), Epidemic Sound i Sverige (EQT Growth), CYE i Israel (EQT Mid Market Europe) och lanseringen av ett joint venture för att uppföra förstklassiga seniorboenden i norra Italien (EQT Real Estate II)
 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 31 mars 2021, exklusive händelser efter periodens utgång:
  • EQT IX: 40–45% baserat på EUR 15 miljarder
  • EQT Infrastructure V: 20–25% baserat på EUR 15 miljarder
 • Det totala värdet av avyttringar (brutto) under kvartalet uppgick till EUR 3,9 miljarder
 • Bland avyttringarna återfinns IVC Evidensia (EQT VII), Desotec (EQT VII), Innovyze (EQT Mid Market US) och Dorner (EQT Mid Market US)
 • EQT VII MOIC (brutto) ökade från 2,3x till 2,5x under kvartalet, till följd av ett starkt värdeskapande och en rad annonserade avyttringar. Det förväntade värdeskapandet (MOIC (brutto)) för EQT VII beskrivs nu som ”Över plan”
 • EQT Infrastructure III fortsatte att utvecklas över plan och alla andra nyckelfonder i Private Capital och Real Assets förblir per den 31 mars 2021 enligt plan
 • EQT annonserade sitt medlemskap i FCLTGlobal
 • EQT tillkännagav befordringarna av tolv exceptionella medarbetare till partner och antalet kvinnliga partners uppgår nu till 10% av hela partnergruppen
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade under perioden och uppgick till 752 den 31 mars 2021, varav 692 var FTEs
 • Förberedelserna för potentiella long-hold investeringsstrategier fortsatte under kvartalet och EQT avser basera förvaltningsavgifter på investerat nettokapital under hela löptiden för potentiella framtida fonder inom dessa strategier
 • EQT AB har beviljat ytterligare undantag från lock up åtaganden för EQT AB-aktier för ett begränsat antal personer. De ytterligare undantagen representerar aktier motsvarande mindre än 0,1% av EQT:s aktiekapital
  • Ingen aktiv partner kommer att erhålla någon nettolikvid från försäljning av undantagna aktier och en eventuell försäljning av undantagna aktier kommer att samordnas av EQT AB
 • EQT AB kan under 2021 komma att utvärdera andra långsiktiga finansieringsalternativ utöver den revolverande kreditfacilitet (RCF) som undertecknades i december 2020, för att öka bolagets finansiella flexibilitet
 • Exeters intäkter under 2020 uppgick till EUR 112 miljoner och EBITDA uppgick till EUR 65 miljoner. Per den 31 mars 2021 hade Exeter EUR 9,0 miljarder i AUM och 233 FTE+

HÖJDPUNKTER UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (JÄMFÖRT MED LÖPANDE 12 MÅNADER TILL OCH MED MARS 2020)

 • Totala fondinvesteringar om EUR 13,8 miljarder (EUR 10,5 miljarder)
 • Totala bruttoavyttringar i EQT-fonder uppgick till EUR 7,1 miljarder (EUR 6,7 miljarder)
 • AUM om EUR 58,7 miljarder per den 31 mars 2021 (EUR 35,9 miljarder), främst drivet av aktiveringen av EQT IX och EQT Infrastructure V
 • Antalet FTE+ uppgick till 752 (688) vid periodens slut, varav 692 FTEs (637)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 1 april 2021 meddelade EQT AB-koncernen slutförandet av sammanslagningen med Exeter Property Group
 • Investerings- och avyttringsaktiviteten efter rapportperioden omfattar en partiell försäljning av EQT VII:s återstående innehav i AutoStore
 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 22 april 2021 uppgick till 40–45% i EQT IX och till
 • 20–25% i EQT Infrastructure V baserat på AUM respektive hard cap
 • EQT IX har hållit sin slutgiltiga stängning (final close) på sitt hard cap med EUR 15.6 miljarder i avgiftsgenererande AUM

Presentation av EQT AB:s redogörelse för första kvartalet 2021
Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en videolänk för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig
här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 84186112, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, 070 598 96 15
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070 855 03 56
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 07.30 CEST.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära

tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två aff­ärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter,YouTube och Instagram

EQT logo