EQT AB (publ) har framgångsrikt emitterat en 10-årig hållbarhetslänkad obligation om 500 000 000 euro med en räntesats om 0,875 procent

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till en jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

EQT AB (publ) har idag framgångsrikt emitterat en hållbarhetslänkad obligation (en. s.k. sustainability-linked bond) om 500 000 000 euro som förfaller 2031 (”SLB”). SLB löper med en kupongränta om 0,875 procent årligen, vilken är föremål för ökning vid överstigandet av särskilda tröskelvärden som kopplar till vissa hållbarhetsmål.

SLB är EQT AB:s första obligation och betonar bolagets vision att hållbarhet ska utgöra en stor del av affärsmodellen både för EQT AB-koncernen och EQT:s fondportföljbolag. SLB är de första hållbarhetslänkade värdepapperen emitterade av ett riskkapitalbolag där kupongräntan är kopplad till förutbestämda hållbarhetsmål. SLB möjliggör därför för EQT AB att koppla ihop hållbarhet med dess finansieringskostnader, och motiverar därmed till att uppnå bolagets hållbarhetsambitioner. De utvalda målen för SLB:n är kopplade till så kallade science based targets för reduktion av växthusgaser och EQT AB:s engagemang för jämställdhet, både inom EQT AB-koncernen och inom styrelserna för EQT:s fondportföljbolag.

SLB kommer öka EQT AB-koncernens finansiella flexibilitet, och avses användas för affärsmässiga ändamål som stödjer EQT AB-koncernens tillväxtinitiativ och långsiktiga strategi. SLB efterföljer ingåendet av en revolverande kreditfacilitet om 1 miljard euro som ingicks i december 2020, vilken också kommer att innehålla en prissättningsmekanism kopplad till ESG-relaterade mål.

Christian Sinding, VD, säger: “Som en syftesdriven investerare och ägare kombinerar EQT avkastning till investerarna med ett bredare samhälleligt och miljömässigt värdeskapande. Obligationen markerar ytterligare hur vi omsätter vår målsättning om att ha en positiv påverkan i praktiken, i linje med EQT:s generella förhållningssätt där hållbarhetsarbete integreras i verksamheten, både inom EQT AB-koncernen och inom EQT:s fonder.”

Kim Henriksson, CFO, fortsätter: “Den hållbarhetslänkade obligationen ökar EQT:s finansiella flexibilitet ytterligare och stödjer tillväxtinitiativ och vår långsiktiga strategi. Obligationen särskiljer ytterligare EQT:s finansieringskällor och stärker sambandet mellan EQT:s finansieringskostnader och hållbarhetsambitioner.”

EQT AB:s långsiktiga kreditbetyg har bekräftats av Fitch Ratings Ltd till A- med en stabil utsikt per 4 maj 2021.

De ESG-aspekter som följer med SLB har strukturerats för att reflektera EQT AB:s Sustainability-Linkes Financing Framework, vilket har framtagits i enlighet med Sustainability-Linked Bond Principles framtagna av ICMA.

SLB har noterats och tagits upp till handel på Luxembourg Stock Exchange’s Euro MTF market.

Kort om EQT:s hållbarhetslänkade obligation:

Totalt emitterat belopp: 500 000 000 euro

Löptid: 10 år

Räntesats: 0,875 procent årligen, föremål för höjning för det fall särskilda nyckeltal för hållbarhet inte uppnås

Noterad på: Euro MTF, Luxembourg Stock Exchange

Goldman Sachs Bank Europe SE och Morgan Stanley & Co. International plc är global coordinators  och joint lead managers, BNP Paribas, Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är joint lead managers och Deutsche Bank Aktiengesellschaft och DNB Bank ASA är co-lead managers i samband med obligationsemissionen (tillsammans ”Managers”).

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com

Viktig information
Detta pressmeddelande lämnas för allmänna informationsändamål och inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till någon jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion. Värdepapperna som omnämns häri har varken erbjudits eller sålts i USA. EQT AB (publ) har inte för avsikt att registrera de värdepapper som omnämns häri i USA.

Målmarknaden (MIFID II/UK MIFIR produktstyrning) är godtagbara motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler). Inget så kallat ”PRIIPs key information document” (KID) har upprättats då SLB:n inte är tillgänglig för s.k. retail-investerare inom EES eller Storbritannien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande får endast distribueras till personer som befinner sig i Storbritannien under sådana omständigheter att Artikel 21(1) i Financial Services and Markets Act 2000 inte blir tillämpbar. Detta pressmeddelande riktar sig enbart till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (iii) personer som är ”high net worth entities” och andra personer till vilka informationen annars lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande och informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande. Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande och informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande utgör inte eller är del av ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna sig för värdepapper i Singapore eller någon annanstans. Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte erbjudas eller säljas eller vara föremål för ett erbjudande om teckning eller köp, varken direkt eller indirekt, till någon person i Singapore förutom (i) till en så kallad ”institutional investor” (såsom definierad i artikel 4A i den singaporianska Securities and Futures Act (Chapter 289), såsom reviderad eller ändrad från tid till annan (”SFA”) och som omfattas av artikel 274 i SFA, (ii) till en så kallad ”relevant person” (såsom definierad i artikel 275(1) i SFA), eller någon annan person som omfattas av artikel 275(1A) i SFA, och i enlighet med villkoren som specificeras i artikel 275 i SFA, eller (iii) i övrigt i enlighet med, och i enlighet med de villkor som ställs i, någon annan tillämplig bestämmelse i SFA.

Underrättelse under artikel 309B(1)(c) i SFA – I enlighet med artikel 309B i SFA och den singaporianska Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018 (”CMP Regulations 2018”) har EQT AB (publ) fastställt, och underrättar härmed alla så kallade ”relevant persons” (såsom definierad i artikel 309A(1) i SFA), att värdepapperen som omnämns häri ska klassificeras som så kallade ”prescribed capital markets products” (såsom definierad i CMP Regulations 2018).

Tecknande eller köp av värdepapper i EQT AB (publ) kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för vissa särskilda restriktioner enligt lag eller regulatoriska restriktioner. EQT AB (publ) är inte ansvarigt för eventuella överträdelser av sådana restriktioner. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag.

Managers agerar endast för EQT AB (publ) i samband med SLB:n och är inte ansvariga gentemot någon annan än EQT AB (publ) med avseende på det skydd som tillkommer deras respektive kunder eller för att tillhandahålla rådgivning avseende SLB:n eller något annat som hänvisas till häri.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

 

EQT logo