Välkommen till Årsstämman 2020 i EQT AB

Aktieägarna i EQT AB (publ) (”EQT”) kallas till årsstämma måndagen den 8 juni 2020 kl. 14.00.

EQT har org.nr 556849-4180 och säte i Stockholm.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införda i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 1 juni 2020.

Dessutom måste aktieägarna anmäla sig till stämman:1

  • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman online (dvs. elektroniskt deltagande) måste anmäla sig senast måndagen den 1 juni 2020. Anmälan görs via e-post till info@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2020”), med post till Computershare AB, “EQT AGM 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via telefon till Computershare AB, 08 46 00 73 80. Privatpersoner kan även anmäla sig via EQT:s hemsida, https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/bolagsstamma.
  • Den som väljer att förhandsrösta anmäler sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast fredagen den 5 juni 2020.

Vid anmälan, vänligen ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear måndagen den 1 juni 2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före måndagen den 1 juni 2020.
 

Deltagande och röstning online

I linje med EQT:s hållbarhets- och digitaliseringsstrategi kan aktieägarna delta i, och rösta på, årsstämman online.

Om du vill delta online måste du anmäla detta senast måndagen den 1 juni 2020 enligt ovan. Om du vill företrädas av ombud som deltar online ska även detta anmälas inom samma tid och på det sätt som anges ovan och fullmakt och eventuella andra relevanta behörighetshandlingar ska bifogas.

Inloggningsuppgifter hittar du på det deltagarkort som skickas till dig när du anmält dig till stämman enligt ovan. På stämmodagen kan du logga in tidigast kl. 12.00 och måste ha loggat in senast kl. 14.00. Det går bra att logga in på prov redan från och med kl. 12.00 fredagen den 5 juni 2020 för att säkerställa att den egna tekniken fungerar och bekanta sig med systemet. Vänligen notera att du dock måste logga in igen på stämmodagen enligt ovan för att kunna delta i och rösta på stämman.

För varje förslag som det sker omröstning om får du möjlighet att välja mellan alternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Avstår”.

För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online under stämman. Ambitionen är att alla ställda frågor ska bli framförda och besvarade, men mängden och typen av inkomna frågor kan medföra att inte alla frågor som ställs blir redovisade och besvarade vid stämman. En moderator kommer att sortera och kategorisera ställda frågor för att underlätta för stämmoordföranden och undvika upprepningar.

För att kunna delta och rösta online förutsätts att du har en stabil nätverksförbindelse under stämmans hela förlopp. Deltagande online kan ske via dator, smartphone eller läsplatta, uppdaterad med de senaste mjukvaruversionerna av operativsystem m.m., genom att ladda ned en app eller använda webbläsaren. Mer information finns på ditt deltagarkort. EQT har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande online och röstning online. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att förhandsrösta. Se ytterligare information i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt den föreslagna 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De aktieägare som föredrar det kan välja att delta i, och rösta på, årsstämman online på de villkor som anges i avsnittet ”Deltagande och röstning online” ovan.

Aktieägare som förhandsröstar kan även följa årsstämman online genom att ange det önskemålet i förhandsröstningsformuläret.

För att förhandsrösta, vänligen använd förhandsröstningsformuläret som finns tillgängligt på https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/bolagsstamma. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt meddela sitt deltagande i årsstämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som en anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för EQT:s räkning) tillhanda senast fredagen den 5 juni 2020, antingen genom användande av BankID, via e-post till info@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2020”) eller med post till Computershare AB, “EQT AGM 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan relevant behörighetshandling biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till agm@eqtgroup.com eller via post EQT AB, “AGM 2020”, Box 164 09 Stockholm, senast den 29 maj 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på EQT:s huvudkontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm, och på https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/bolagsstamma, senast den 3 juni 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. För information om möjligheten att ställa frågor vid deltagande online, se avsnittet ”Deltagande och röstning online” ovan.

Aktier och röster

Per kallelsens datum uppgår EQT:s aktiekapital till 96 164 739 kronor, vilket representeras av totalt 961 647 390 aktier fördelade på 952 983 900 stamaktier och 8 663 490 C-aktier. Stamaktier berättigar till en röst och C-aktier berättigar till en tiondels röst. EQT innehar per kallelsens datum 8 298 084 egna C-aktier, motsvarande 829 808,4 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Föreslagen dagordning

1) Årsstämmans öppnande 

2) Val av ordförande vid årsstämman 

3) Godkännande av att årsstämman sänds elektroniskt och att utomstående följer årsstämman 

4) Val av en eller två personer att justera protokollet 

5) Upprättande och godkännande av röstlängd 

6) Godkännande av dagordning 

7) Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad 

8) Verkställande direktörens anförande 

9) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernens årsredovisning och revisionsberättelse 

10) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning 

11) Beslut om dispositioner beträffande EQT:s vinst enligt den fastställda balansräkningen 

12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

13) Beslut om:
a. antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman 
b. antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman 

14) Beslut om:
a. arvode till styrelseledamöterna 
b. arvode till revisorerna 

15) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande:
a. Conni Jonsson, omval 
b. Edith Cooper, omval 
c. Johan Forssell, omval 
d. Gordon Orr, omval 
e. Finn Rausing, omval 
f. Peter Wallenberg Jr, omval 
g. Nicola Kimm, nyval 
h. Diony Lebot, nyval 
i. Styrelsens ordförande: Conni Jonsson 

16) Val av revisorer och revisorssuppleanter  

17) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 

19) Beslut om ny bolagsordning 

20) Årsstämmans avslutande 

Styrelsens förslag

Punkt 11 – Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,10 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 juni 2020. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,10 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 december 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears försorg den 15 juni 2020 respektive den 4 december 2020.

Punkt 17 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen strävar efter att uppnå ett ersättningssystem för verkställande direktören, andra medlemmar i ledningen (ExCom) och andra anställda som är i linje med marknadsvillkor och konkurrenskraftiga, så att EQT kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerad personal och de bästa talangerna.

Styrelsens nedan angivna förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att riktlinjerna har uppdaterats för att uppfylla ny EU-reglering. Innehållsmässigt har inga materiella ändringar gjorts i förhållande till de tidigare antagna riktlinjerna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören, vice verkställande direktören och övriga medlemmar av ExCom (ledande befattningshavare) omfattas av dessa riktlinjer. I den mån en styrelseledamot utför arbete åt EQT utöver sitt styrelsearbete kan konsultarvode och annan kompensation för sådant arbete utgå. Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som separat beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

EQT har en tydlig ersättningsfilosofi (inklusive rörlig ersättning) som är tillämplig för hela EQT och som även reglerar ersättning till ExCom. Ersättningsfilosofin knyter ersättningen till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för aktieägarna.

Det mest väsentliga är att skapa incitament för att främja att fonderna presterar och säkerställa att våra limited partners i EQT-fonderna, EQT AB:s aktieägare och EQT:s långsiktiga inriktning överensstämmer. EQT är en prestationsdriven organisation fokuserad på långsiktigt värdeskapande i linje med EQT:s kultur. Såväl prestation i team som individuell prestation är viktiga – därför belönas båda. Prestation är nyckeln till vår framgång och vi belönar bättre prestationer med högre kompensation.

För att uppnå de affärsmässiga målen måste EQT kunna rekrytera och behålla talanger i världsklass för varje enskild roll. Som ett led i detta erbjuder EQT konkurrenskraftiga ersättningspaket.

EQT ersätter i linje med lokal praxis och lagstiftning, samtidigt som det övergripande syftet med dessa riktlinjer beaktas i den mån det är möjligt.

Principerna i dessa riktlinjer möjliggör för EQT AB att erbjuda ExCom en konkurrenskraftig kompensation.

För ytterligare information om EQT AB-koncernens affärsstrategi, se EQT AB:s hemsida, www.eqtgroup.com.

EQT:s Aktieprogram

Ett incitamentsprogram, EQT:s Aktieprogram, har implementerats i EQT AB-koncernen. EQT:s Aktieprogram har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet inkluderar personer i ExCom i EQT AB. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmet är tydligt kopplade till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktigt värdeskapande för dess aktieägare. Prestationskraven består av finansiella mål, bland annat omsättningstillväxt och EBITDA, och utöver detta även allmän konkurrenskraft samt huruvida individen möter eller överträffar EQT AB:s högt ställda förväntningar på värdeskapande inom EQT-plattformen. Deltagarna investerar ett rörligt belopp (finansierat av EQT) i C-aktier efter ett prestationsår, varpå en (ungefärlig) treårig innehavsperiod följer. För ytterligare information om EQT:s Aktieprogram, inklusive kraven som utfallet beror på, vänligen se eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/incitamentsprogram/.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön                  

Den fasta kontantlönen, det vill säga grundlönen, ska vara konkurrenskraftig och motsvara ansvar och prestation.

Rörlig kontantersättning    

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning inom ramen för EQT:s bonusprogram ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga grundlönen, förutom avseende rörlig kontantersättning till ansvariga för Capital Raising and Client Relations, vilken kan uppgå till högst 700 procent av den fasta årliga grundlönen.

EQT:s bonusprogram består av såväl en bedömning av hur verksamheten presterar som en bedömning av hur individen presterar. Viktiga faktorer i prestationsbedömningen av verksamheten som ligger till grund för den rörliga kontantersättningens storlek är hur framgångsrika fondernas underliggande verksamheter har varit, mätt i fondernas affärsprestationer (investeringar och avyttringar samt portfölj- och fondutveckling), lönsamhet, kapitalanskaffningar samt organisationens utveckling. Individens prestation bedöms utifrån överenskomna mål samt huruvida individen möter, överträffar eller inte möter högt satta förväntningar på individen i den aktuella rollen.

I vilken utsträckning kraven för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska utvärderas/bedömas när mätperioden är avslutad. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till den verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga personer i ExCom ansvarar den verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser de finansiella målen ska bedömningen baseras på den av EQT AB senast offentliggjorda finansiella informationen.

ExCom består delvis av EQT AB:s ägare. Ägare med större ägande än 1,5 procent av aktierna i EQT AB kan inte omfattas av EQT:s bonusprogram, det vill säga rörlig kontantersättning, och inte heller av EQT:s Aktieprogram. Därav följer att den totala ersättningen till majoriteten av ExCom består av fast grundlön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Pension

Alla personer i ExCom ska omfattas av definierade premiebaserade pensionsplaner för vilka pensionspremier ska baseras på personens grundlön och betalas av bolaget under tiden för anställningen. För nuvarande personer i ExCom ska pensionspremierna baseras på grundlönen och pensionspremierna ska vara i enlighet med lokala marknadsvillkor, förutom att ett tak ska tillämpas. För Sverige betyder detta att det ska vara jämförbart med den gamla BTP-planen med ett premietak för grundlön som överstiger 40 inkomstbasbelopp. Pensionsförmånerna ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Andra förmåner                 

Andra förmåner, såsom försäkringar (liv-, sjukvårds- och reseförsäkring), friskvårdsbidrag eller företagshälsovård ska betalas i den mån det anses ligga i linje med marknadsförhållandena på den berörda marknaden. Premier och andra kostnader relaterade till sådana förmåner ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för den verkställande direktören

Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från den verkställande direktörens eller EQT AB-koncernens sida. Den verkställande direktörens anställningsavtal innehåller en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta  till en ytterligare ersättning motsvarande högst tolv månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för ledande befattningshavare

Vid uppsägning från EQT AB-koncernens sida är uppsägningstiden nio månader, medan den vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är sex månader. Ledande befattningshavares anställningsavtal innehåller också en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta till en ytterligare ersättning motsvarande högst nio månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare. Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för 18 månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda vilket beaktats vid framtagandet av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för EQT AB:s anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ExCom, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i EQT AB-koncernen. Ersättningsutskottets ledamöter, förutom Conni Jonsson, är oberoende i förhållande till EQT AB och ExCom. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i ExCom, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får helt eller delvis besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för dess aktieägare eller för att säkerställa EQT AB-koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 18 – Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemission av aktier får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet får endast ske mot betalning med apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Punkt 19 – Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och besluta att aktieägarna ska kunna förhandsrösta. En ny paragraf föreslås även som tillåter styrelsen att besluta att utomstående får följa bolagsstämman. För att harmonisera EQT:s bolagsordning med EQT:s sätt att bedriva sin verksamhet, i enlighet med den princip som anges i EQT:s ”Statement of Purpose” i årsredovisningen 2019, föreslår styrelsen vidare att denna princip återspeglas även i bolagsordningen. Slutligen föreslås ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar. Som en konsekvens av införandet av två nya paragrafer (§ 12 och § 13) föreslås omnumrering, varigenom tidigare § 12 blir § 14.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska tillhandahålla rådgivning och administrativa tjänster till bolag inom rådgivnings- och investeringsbranschen samt inneha och förvalta fast och lös egendom.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska tillhandahålla rådgivning och administrativa tjänster till bolag inom rådgivnings- och investeringsbranschen samt inneha och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska, utan ändring av det aktiebolagsrättsliga syftet att bereda vinst åt aktieägarna, sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som framtidssäkrar företag och har en positiv påverkan.

10 § Deltagande på bolagsstämma
    
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke

10 § Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

 

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

§ 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, som består av Jacob Wallenberg (Investor AB, valberedningens ordförande), Harry Klagsbrun (Bark Partners AB), Kine Burøy-Olsen (Lennart Blecher), Anders Oscarsson (AMF Insurance & Funds), vilka tillsammans representerar cirka 37,8 procent av rösterna för samtliga aktier i EQT, samt Conni Jonsson (styrelsens ordförande), föreslår följande:

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Advokat Erik Sjöman eller, vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 13a – Antalet styrelseledamöter

Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13b – Antalet revisorer

Ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 14a – Arvode till styrelsen

Ett totalt kontant styrelsearvode om EUR 1 330 000, att fördelas enligt följande:

  • EUR 1 150 000, varav EUR 275 000 (EUR 275 000) till ordföranden och EUR 125 000 (EUR 125 000) till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och
  • EUR 180 000 som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande:
    • EUR 40 000 (EUR 40 000) till revisionsutskottets ordförande och EUR 20 000 (EUR 20 000) till vardera av de övriga ledamöterna, och
    • EUR 40 000 (EUR 40 000) till ersättningsutskottets ordförande och EUR 20 000 (EUR 20 000) vardera till de övriga ledamöterna.

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter (som inte redan har ett sådant innehav) över en treårsperiod förvärvar noterade aktier i EQT AB motsvarande minst ett års styrelsearvode, före skatt, exklusive arvode för arbete i styrelseutskotten.

Punkt 14b – Arvode till revisorerna

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Följande personer föreslås omväljas som styrelseledamöter: Conni Jonsson, Edith Cooper, Johan Forssell, Gordon Orr, Finn Rausing och Peter Wallenberg Jr. Conni Jonsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Nicola Kimm och Diony Lebot föreslås väljas som nya styrelseledamöter.

Punkt 16 – Revisorer

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB föreslås omväljas som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. KPMG AB har meddelat att, om valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Förslag till beslut om justeringspersoner och röstlängd

Punkt 4 – Justeringspersoner

Till personer att justera protokollet föreslås Jacob Wallenberg och Ramsay Brufer eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5 – Röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 5 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av EQT, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18 och 19 på dagordningen krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till EQT:s styrelse, information om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på EQT:s hemsida, https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/bolagsstamma.

Årsredovisningen och övriga handlingar framläggs genom att de senast den 18 maj 2020 kommer att finnas tillgängliga på EQT:s huvudkontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm och på EQT:s hemsida, https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/bolagsstamma. De kommer också att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på EQT:s huvudkontor.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta eller delta och rösta online genom ombud finns på EQT:s hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i maj 2020

EQT AB (publ)

Styrelsen

1 Avsikten är att årsstämman ska genomföras utan lokal för fysisk närvaro, med stöd av tillfälliga regler som är planerade att träda i kraft den 18 maj 2020. Om sådana regler inte träder i kraft före stämman kommer det att finnas möjlighet att följa stämman fysiskt, personligen eller genom ombud, på Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Den som i förekommande fall föredrar att använda den möjligheten, i stället för att förhandsrösta, ska anmäla sig på det sätt som är föreskrivet för deltagande online och kommer då att kunna delta antingen online eller, i förekommande fall, i stämmolokalen. Ombud i lokalen ska förete fullmakt och eventuella andra relevanta behörighetshandlingar (fullmaktsformulär finns på EQT:s hemsida, https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/bolagsstamma, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress). Aktieägare kommer informeras på de inträdeskort som skickas ut inför stämman huruvida de nya reglerna trätt ikraft, och EQT kommer även att i god tid före stämman meddela detta på sin hemsida.
 

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 708 550 356
Lena Almefelt, General Counsel, +46 8 506 55 352
Jessica Ölvestad, Shareholder Relations, +46 8 506 55 337
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk möjliggör att EQT kan bedriva en tematisk investeringsstrategi och ha en tydlig metod för värdeskapande med målet att framtidssäkra företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter and Linkedin

Information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 17.30.

EQT logo