Kommuniké från EQT AB:s årsstämma 2020

Vid EQT AB:s årsstämma den 8 juni 2020 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för EQT AB och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna med 2,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,10 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 juni 2020. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,10 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 december 2020. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclears försorg den 15 juni 2020 respektive den 4 december 2020.

Styrelse
Årsstämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkande, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Conni Jonsson, Edith Cooper, Johan Forssell, Gordon Orr, Finn Rausing och Peter Wallenberg Jr som styrelseledamöter, valdes Nicola Kimm och Diony Lebot till nya styrelseledamöter och omvaldes Conni Jonsson till styrelsens ordförande. Samtliga val avser tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode i form av ett kontant styrelsearvode om totalt 1 330 000 EUR, att fördelas enligt följande: 1 150 000 EUR, varav 275 000 EUR (275 000 EUR) till ordföranden och 125 000 EUR (125 000 EUR) till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och 180 000 EUR som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande: 40 000 EUR (40 000 EUR) till revisionsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) till vardera av de övriga ledamöterna, och 40 000 EUR (40 000 EUR) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) vardera till de övriga ledamöterna.

Revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till EQT AB:s revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 i. Auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna har uppdaterats för att uppfylla ny EU-reglering. Innehållsmässigt har inga materiella ändringar gjorts i förhållande till de tidigare antagna riktlinjerna.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemission av aktier får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet får endast ske mot betalning med apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Ny bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. En möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta införs, därutöver en möjlighet för styrelsen att besluta att utomstående får följa bolagsstämman. Den princip som anges i EQT:s ”Statement of Purpose” i årsredovisningen 2019 avseende EQT:s sätt att bedriva verksamhet speglas i bolagsordningen. Härutöver görs ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 708 550 356
Lena Almefelt, General Counsel, +46 8 506 55 352
Jessica Ölvestad, Shareholder Relations, +46 8 506 55 337
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk möjliggör att EQT kan bedriva en tematisk investeringsstrategi och ha en tydlig metod för värdeskapande med målet att framtidssäkra företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter och LinkedIn

EQT logo