Inbjudan till presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2020

EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2020 offentliggörs onsdagen den 21 oktober 2020 omkring klockan 07:30.

Det kommer att hållas en konferens klockan 08:30. På konferensen kommer Christian Sinding, CEO och Managing Partner och Kim Henriksson, CFO, att presentera EQT AB:s kvartalsredogörelse på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och videolänk till konferensen kommer att finnas tillgängligt på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering från tidpunkten då redogörelsen för tredje kvartalet 2020 publiceras.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 65003104, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar. Konferensen kan följas i direktsändning på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB’s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering. 

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072-989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk möjliggör att EQT kan bedriva en tematisk investeringsstrategi och ha en tydlig metod för värdeskapande med målet att framtidssäkra företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter and Linkedin

EQT logo