Förhandsbesked från HFD avseende EQT Partners AB

Högsta förvaltningsdomstolen (“HFD”) meddelade sent igår, den 27 januari 2020, dom i ett överklagat förhandsbesked angående avdragsrätt för momskostnader avseende det svenska dotterbolaget EQT Partners AB. HFD gick i huvudsak på Skatteverkets linje.

Som beskrivits i EQT AB:s prospekt i samband börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i september 2019, ansökte EQT Partners AB under 2018 om ett förhandsbesked rörande avdragsrätt på momskostnader för tillhandahållande av rådgivningstjänster.

De potentiella momskostnaderna, hänförliga till perioden från och med januari 2016 till juni 2019, uppskattades i prospekt till SEK 200-350 miljoner för EQT Partners AB. EQT kommer att analysera konsekvenserna av domen från HFD och det finns i nuläget ingen anledning att göra en annan uppskattning för denna period.

Länk till EQT AB:s prospekt: www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/prospekt

Utdrag ur prospektet:
EQT AB koncernen är från tid till annan föremål för skatterevisioner och granskningar som kan leda till skattetvister. Under 2018 ansökte EQT Partners AB om ett förhandsbesked angående moms från Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden fattade beslut i frågan den 23 januari 2019 med bifall av EQT Partners AB:s yrkande. Skatteverket har överklagat avgörandet till Högsta förvaltningsdomstolen där målet förväntas tas upp till prövning under september 2019, EQT AB-koncernen förväntar sig att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom i saken mellan oktober och november 2019. Det finns en risk att avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen i värsta fall kan komma att medföra ytterligare skattekostnader för EQT Partners AB genom upptaxering avseende tidigare år. Med anledning av målets komplexitet bedöms de potentiella skattekostnaderna, hänförliga till perioden från och med januari 2016 fram till och med juni 2019, om målet avgörs till nackdel för EQT Partners AB, uppgå till 200–350 miljoner kronor för EQT Partners AB.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare. EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ.) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på:Twitter and Linkedin.com

EQT logo