EQT fastställer mål för EQT IX till EUR 14,75 miljarder

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 14 JANUARI 2020 KL 19.00 CET.

EQT har idag fastställt målet avseende storleken på fonden EQT IX till EUR 14,75 miljarder. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningen och kan i slutändan bli högre eller lägre än målet. Investeringsstrategin och de kommersiella villkoren för EQT IX förväntas väsentligen vara i linje med föregående fonden EQT VIII.

För att säkerställa kontinuitet mellan två fondgenerationer följer EQT:s kapitalanskaffning vanligtvis en cykel där efterföljande fonder i allmänhet ska kunna börja göra investeringar när den föregående fonden närmar sig att vara fullt investerad. Det innebär att investeringsperioden för den föregående fonden typiskt sett slutar när cirka 80 till 90 procent av fondens totala kapital är investerat. Återstående kapital i fonden används primärt för tilläggsförvärv och strategiska kapitalstillskott samt löpande utgifter. Förvaltningsavgifter i den efterföljande fonden tas ut tidigast antingen (i) datumet då den första investeringen gjorts i den efterföljande fonden eller (ii) datumet då investeringsperioden avslutats i den föregående fonden. Förvaltningsavgifter i den föregående fonden baseras därefter på investerat nettokapital. Ytterligare information finns tillgängligt i prospektet som publicerades på EQT:s hemsida i samband med noteringen av EQT AB på Nasdaq Stockholm. Se specifikt kapitlet ”Operationell och finansiell översikt – Finansiell modell”.

Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT IX kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare. EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter and LinkedIn

EQT logo