EQT fastställer mål för EQT Infrastructure V till EUR 12,5 miljarder

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 30 JUNI 2020 KL 18.15 CET.

EQT har idag fastställt målet avseende storleken på fonden EQT Infrastructure V till EUR 12,5 miljarder. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningen och kan i slutändan bli högre eller lägre än målet. Investeringsstrategin och de kommersiella villkoren för EQT Infrastructure V förväntas väsentligen vara i linje med föregående fonden EQT Infrastructure IV.

För att säkerställa kontinuitet mellan två fondgenerationer följer EQT:s kapitalanskaffning vanligtvis en cykel där efterföljande fonder i allmänhet ska kunna börja göra investeringar när den föregående fonden närmar sig att vara fullt investerad. Det innebär att investeringsperioden för den föregående fonden typiskt sett slutar när cirka 80 till 90 procent av fondens totala kapital är investerat. Återstående kapital i fonden används primärt för tilläggsförvärv och strategiska kapitalstillskott samt löpande utgifter.

Förvaltningsavgifter i den efterföljande fonden tas ut tidigast antingen (i) datumet då den första investeringen gjorts i den efterföljande fonden eller (ii) datumet då investeringsperioden avslutats i den föregående fonden. Förvaltningsavgifter i den föregående fonden baseras därefter på investerat nettokapital. Ytterligare information finns tillgängligt i prospektet som publicerades på EQT:s hemsida i samband med noteringen av EQT AB på Nasdaq Stockholm. Se specifikt kapitlet ”Operationell och finansiell översikt – Finansiell modell”.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 70 665 41 23
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT Infrastructure V kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 62 miljarder euro sedan starten och har idag cirka 40 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder inom tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer informaton: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo