EQT fastställer hard cap för EQT IX till 15 miljarder euro

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 19 MARS 2020 KL 00.30 CET.

EQT har idag fastställt en så kallad hard cap för kapitalåtaganden från investerare till fonden EQT IX på 15 miljarder euro. En hard cap avser en övre gräns för investeringsåtaganden för en fond. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningsprocessen.

Som tidigare meddelats är målet avseende storleken på fonden EQT IX 14,75 miljarder euro och fondens investeringsstrategi och kommersiella villkor förväntas väsentligen vara i linje med föregående fonden EQT VIII.

Inbjudan till telefonkonferens torsdagen den 19 mars 2020 kl 11.30
EQT inbjuder till telefonkonferens torsdagen den 19 mars 2020 klockan 11.30.Telefonferensen kommer att hållas på engelska.Christian Sinding, CEO och Managing Partner, Caspar Callerström, COO, och Kim Henriksson, CFO, kommer att ge en allmän updatering och svara på frågor, bland annat kring COVID-19 pandemin (se brev till EQT:s fondinvesterare på EQT:s hemsida).

Detaljer för telefonkonferensen: 
PIN:    94153342#
SE       +46 856642651
UK       +44 3333000804
US       +1 6319131422 

Webcast URL:
https://edge.media-server.com/mmc/p/zothabsr

Transribering: 
Transkribering från telefonkonferensen

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 553 34

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT IX kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: twitter.com och www.linkedin.com

EQT logo