EQT AB (publ) redogörelse för tredje kvartalet 2020

VD KOMMENTAR - TREDJE KVARTALET 2020
”Det tredje kvartalet 2020 har inneburit mycket arbete för hela organisationen. På transaktionssidan fortsätter EQT:s tematiska investeringsstrategi att identifiera och verkställa attraktiva möjligheter, med danska Natural Colors som ett bra exempel på ett företag som stöds av de långvariga trenderna med konsumenthälsa och miljö. Sammanlagt ingick EQT-fonderna avtal för investeringar om 6 miljarder euro. Vår pipeline ser stabil ut. Värdeutvecklingen i portföljen är enligt plan, men det råder fortsatt osäkerhet på marknaden till följd av den pågående pandemin. Även om bara ett fåtal portföljbolag är verksamma i de sektorer som drabbats hårdast så kan en andra våg och förlängd pandemi få en bredare negativ påverkan på portföljen. Ett antal starka portföljbolag i EQT:s fonder förbereds nu för avyttring, om marknadsvillkoren förblir gynnsamma.

Det råder en stark efterfrågan på EQT-fonder, och kapitalanskaffningen till EQT IX och EQT Infrastructure V löper enligt plan. I början av oktober stängdes EQT Real Estate II på 1 miljard euro. Det blir också mycket spännande att följa lanseringen av EQT Growth, ett annat fokusområde för EQT:s framtida expansion. Med många tillväxtmöjligheter inom befintliga strategier och lanseringen av nya strategier ser vi ett behov av att öka investeringarna i medarbetare och vår plattform under 2021. Vi kommer att fortsätta arbeta enligt våra syftesdrivna investeringsmetoder, både i EQT AB och portföljen. Vi ser en fortsatt strukturell tillväxt och intressanta långsiktiga möjligheter för EQT samtidigt som vi förblir på vår vakt mot risker.”

Christian Sinding, CEO
 

HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2020

 • Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till 6,0 miljarder euro

 • Investeringar som annonserades under kvartalet inkluderar IFS i Sverige (EQT IX och EQT VIII), idealista i Spanien (EQT IX), Chr. Hansen Natural Colors i Danmark (EQT IX), Colisée i Frankrike (EQT Infrastructure V), EdgeConneX i USA (EQT Infrastructure IV) och lanseringen av ett joint-venture för att bygga hyreshus i Storbritannien (EQT Real Estate II)

 • Totala värdet av avyttringar (brutto) under kvartalet uppgick till 1,9 miljarder euro

 • Förväntad värdeutveckling (MOIC (brutto)) förblir ”Enligt plan” i nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, medan EQT Infrastructure III, per den 30 september 2020, fortsatt att utvecklas ”Över plan” 

 • EQT IX aktiverades och började generera förvaltningsavgifter vilket meddelades den 14 juli, med 13,3 miljarder euro* i kapitalåtaganden per den 30 september 2020

 • EQT VIII hade en step-down i avgiftsgenererande förvaltat kapital om 3,4 miljarder euro

 • Taket för EQT Infrastructure V sattes till 15,0 miljarder euro. EQT AB förväntar sig att redovisa förvaltningsavgifter från EQT Infrastructure V från den 1 november 2020

 • Hard cap på 1,0 miljard euro uppnåddes för EQT Real Estate II

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 30 september 2020, exklusive händelser efter periodens utgång: 15–20% i EQT IX (0%), 80–85% i EQT Infrastructure IV (50–55%) och 5–10% i EQT Infrastructure IV (0%)

 • MOIC (brutto) för EQT VII ökade från 1,7x under andra kvartalet till 2,0x under tredje kvartalet

 • Avyttringen av Credit förväntas slutföras under fjärde kvartalet

 • Till följd av en hög aktivitetsnivå i hela organisationen och förberedelser inför nästa steg i EQT:s tillväxtresa kommer ökade investeringar att göras de kommande kvartalen för att framtidssäkra exempelvis Kundrelationer och kapitalanskaffning, EQT Technology och Fondadministration

 • Från 24 september 2020, fortsätter Partners att omfattas av lock up-åtaganden mot EQT AB med rätten att pantsätta aktierna till en bank, såsom beskrivits i IPO prospektet. Vidare har EQT AB beviljat ett antal undantag från lock up-åtaganden för EQT AB-aktier för ett begränsat antal personer, främst i samband med avvecklade och avyttrade verksamhetsområden. Genom undantagen förväntas aktier motsvarande mindre än 1,5% av EQT:s aktiekapital att säljas. Eventuella försäljningar kommer att samordnas av EQT AB

 

HÖJDPUNKTER UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (JÄMFÖRT MED LÖPANDE 12 MÅNADER TILL OCH MED SEPTEMBER 2019)

 • Totala fondinvesteringar om 9,6 miljarder euro (10,5 Mdr EUR)

 • Totala avyttringar (brutto) uppgick till 4,2 miljarder euro (5,3 Mdr EUR)

 • Avgiftsgenerande förvaltat kapital om 46,5 miljarder euro per den 30 september 2020 (36,8 Mdr EUR). Det beror främst på aktiveringen av EQT IX under det tredje kvartalet 2020

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus uppgick till 709 (636) vid periodens slut, varav 657 FTEs (579)

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I samband med att EQT Growth strategin offentliggjordes den 19 oktober, aviserades också Marc Brown, tidigare Corporate Vice President på Microsoft, som Partner och Head. Med EQT Growth blir EQT en av få aktörer i världen med investeringsstrategier som förser bolag med kapital över hela deras livscykel

 • Den 16 oktober annonserade EQT Infrastructure V en investering i Deutsche Glasfaser. Med den investeringen förväntas EQT Infrastructure V vara 10-15% investerad, baserad på dess målstorlek om 12,5 miljarder euro

 • Thomas von Koch, Partner, tidigare Managing Partner och en av EQT:s mest erfarna investeringsrådgivare, har beslutat sig för att återgå till att fokusera på EQT-fondernas investeringsaktiviteter. Följaktligen lämnar han koncernledningen i oktober 2020

Presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2020
Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en konferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en videolänk för att följa konferensen i direktsändning finns på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 65003104, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering. 

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 70 665 41 23
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 07.30 CEST.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 75 miljarder euro sedan starten och har idag cirka 50 miljarder euro i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder inom tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter,YouTube och Instagram

EQT logo