EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q4 2019

God exit-aktivitet i det fjärde kvartalet. Strategiska alternativ för Credit utvärderas.
 

HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2019

 • EQT-fondernas totala investeringar uppgick till EUR 1,9 miljarder
   
  • Private Capital: Investeringar inkluderade, bland annat, SHL Medical i Schweiz och Recover Nordic i Norge (båda i EQT VIII)
  • Real Assets: Investering i Metlifecare i Nya Zeeland (EQT Infrastructure IV)
  • Credit: Investeringar inom Special Situations, Direct Lending och Senior Debt
 • Totala värdet av avyttringar (brutto) i EQT:s fonder uppgick till EUR 2,4 miljarder och skedde främst inom Private Capital
 • EQT Ventures II stängdes på cirka EUR 620 miljoner i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM). Andra kapitalanskaffningsaktiviteter under kvartalet fokuserades på EQT Real Estate II och förberedelser för EQT IX
 • Förväntad värdeutveckling (MOIC (brutto)) sker ”Enligt plan” i nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, med undantag för EQT Infrastructure III som per den 31 december 2019 fortsatte att utvecklas ”Över plan”
   

HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2019 (JAN – DEC 2018)

 • God investeringsaktivitet i EQT:s fonder med totala investeringar om EUR 11,9 miljarder (EUR 8,6 Mdr), varav EUR 2,3 miljarder (EUR 1,1 Mdr) inom Credit        
 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 31 december 2019 uppgick till 70-75% i EQT VIII (30-35%) och 55-60% i EQT Infrastructure IV (5-10%)
 • God avyttringsaktivitet med totala avyttringar (brutto) i EQT:s fonder om EUR 8,0 miljarder (EUR 5,1 Mdr), varav EUR 1,1 miljarder (EUR 1,0 Mdr) inom Credit
 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital, AUM, ökade till EUR 39,9 miljarder per den 31 december 2019 (EUR 36,6 Mdr), främst drivet av framgångsrik kapitalanskaffning i EQT Infrastructure IV som stängdes i mars 2019
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 706 (601) vid periodens slut, varav 645 FTEs (527) 
   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 23 januari 2020 uppgick till 70-75% i EQT VIII och 60-65% i EQT Infrastructure IV
 • Målet avseende storleken på fonden EQT IX har fastställts till EUR 14,75 miljarder
   
 • EQT har inlett en utvärdering av framtida strategiska alternativ för affärssegmentet Credit
   
  • Tillväxtmöjligheterna för Credit är inom områden längre ifrån EQT:s kärnverksamhet av aktivt ägarskap där EQT kan ha stor påverkan och fullt utnyttja EQT-plattformen
  • JP Morgan har utsetts till finansiell rådgivare för att utvärdera strategiska alternativ för Credit
    

Presentation av EQT AB:s redogörelse för fjärde kvartalet 2019
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 08:30. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering

På telefonkonferensen kommer Christian Sinding, CEO och Managing Partner, Caspar Callerström, COO, och Kim Henriksson, CFO, att presentera EQT AB:s kvartalsredogörelse på engelska, följt av en frågestund där även Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations samt Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, deltar.

För att delta, ring 08-566 426 51, ange konferens-id 27944395, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Telefonkonferensen kan följas i direktsändning på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB’s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling kommer EQT att publicera kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver kommer även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare att publiceras. Slutligen kommer EQT även att publicera en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapporting. 

Vänligen notera att EQT AB:s Bokslutskommuniké 2019 kommer att släppas den 12 februari 2020.


Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2020 kl. 07:30 CET


Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information:www.eqtgroup.com

Följ EQT på: Twitter and LinkedIn

EQT logo