EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q2 2020

”Jag är glad över att rapportera att vi levererar enligt EQT:s definierade strategi, trots den pågående pandemin och utmanande marknader - det bevisar hur robust och långsiktig vår affärsmodell är. Vi har tecknat ett avtal om att avyttra EQT Credit, vi ser ett bra tempo i vår kapitalanskaffning och meddelade nyligen målet för fondstorleken på EQT Infrastructure V om 12,5 miljarder euro. Vi bryter också ny mark med den ESG-kopplade kreditfaciliteten hänförlig till EQT IX, den största någonsin på de globala fondfinansieringsmarknaderna. Dessutom sker det investeringar inom de olika affärssegmenten, men färre avyttringar. Inom portföljen gör den tematiska investeringsstrategin som har tillämpats under en lång tid företagen mer motståndskraftiga och mindre påverkade av krisen. Men vi påverkas alla på ett eller annat sätt, vi förblir vaksamma – vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa – samtidigt som vi tar vara på möjligheterna.”

Christian Sinding, VD

HÄNDELSER UNDER DET andra KVARTALET 2020

Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till 1,3 miljarder euro, varav 0,4 miljarder euro inom Credit

 • Investeringar under kvartalet inkluderar Schülke i Tyskland (EQT VIII) och Freepik i Spanien (EQT Mid Market Europe)
 • Totala värdet av avyttringar (brutto) under kvartalet uppgick till 0,3 miljarder euro, varav huvuddelen inom Credit
 • Förväntad värdeutveckling (MOIC (brutto)) förblir ”Enligt plan” i nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, medan EQT Infrastructure III, per den 30 juni 2020, fortsatt att utvecklas ”Över plan”
 • Ett avtal om att sälja affärssegmentet Credit till Bridgepoint har undertecknats, vilket meddelades den 18 juni 2020. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020
 • Målet för fondstorleken på EQT Infrastructure V sattes till 12,5 miljarder euro, såsom meddelats den 30 juni 2020
 • Både årsstämman och EQT:s Annual Investors’ Meeting genomfördes framgångsrikt genom helt digitala lösningar, något som belyser och leder vägen inom digitalisering och hållbarhet
 • EQT:s integrerade ansats kring hållbarhet förstärktes genom lanseringen av en ESG-kopplad kreditfacilitet hänförligt till EQT IX om 2,3 miljarder euro – den första i sin storlek inom den globala fondfinansieringsmarknaden
 • EQT:s kontor i Paris öppnade officiellt
   

HÖJDPUNKTER UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (JÄMFÖRT MED LÖPANDE 12 MÅNADER TILL OCH MED juni 2019)

Totala fondinvesteringar om 8,5 miljarder euro (12,2 Mdr EUR), varav 2,3 miljarder euro (1,6 Mdr EUR) inom Credit

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 30 juni 2020, exklusive händelser efter periodens utgång, uppgick till 70–75% i EQT VIII (50–55% per den 30 juni 2019) och 80–85% i EQT Infrastructure IV (40–45% per den 30 juni 2019)
 • Totala avyttringar (brutto) om 3,8 miljarder euro (7,0 Mdr EUR), varav 1,0 miljarder euro (1,1 Mdr EUR) inom Credit  
 • Avgiftsgenerande förvaltat kapital, AUM, om 40,1 miljarder euro per den 30 juni 2020 (40,1 Mdr EUR)
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 742 (646) vid periodens slut, varav 688 FTEs (587)
   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Kapitalanskaffning för EQT IX (mål för kapitalanskaffning om 14,75 miljarder euro och hard cap på 15,0 miljarder euro) går enligt plan och förväntas i allt väsentligt slutföras under tredje kvartalet – kapitalanskaffningsarbetet kommer att ändra fokus till att primärt inrikta sig på EQT Infrastructure V

 • I och med förvärvet av IFS av EQT VIII och EQT IX som offentliggjordes den 14 juli 2020 förväntas EQT VIII bli 80–85% investerad och åtagandeperioden avslutades (återstående åtaganden ska främst användas för tilläggsförvärv och strategiska kapitaltillskott samt till löpande kostnader)
 • Samtidigt aktiverades den efterföljande fonden EQT IX och började därmed ta ut förvaltningsavgifter. I och med förvärvet av IFS kommer EQT IX att vara 5–10% investerad baserat på målet för fondens storlek om 14,75 miljarder euro
 • EQT Infrastructure IV, genom ett kontrollerat företag, har ingått ett nytt s.k. scheme implementation agreement för att förvärva Metlifecare till ett reducerat pris vilket  meddelades den 10 juli 2020 (inkluderad i fondens investeringsgrad om 80-85% per 30 juni, 2020)
 • EQT VIII:s portföljbolag SUSE förvärvade Rancher Labs vilket meddelades den 8 juli 2020

 

Presentation av EQT AB:s redogörelse för andra kvartalet 2020
Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30 och presentationen kommer att finnas tillgängligt på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering.

På telefonkonferensen kommer Christian Sinding, CEO och Managing Partner, och Kim Henriksson, CFO, att presentera EQT AB:s kvartalsredogörelse på engelska, följt av en frågestund.

För att delta, ring 08-566 42 651, ange konferens-id 97671966, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Telefonkonferensen kan följas i direktsändning på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens. Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare i EQT AB:s aktie. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT AB kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse tagen i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för aktieinvesterare. EQT publicerar även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 70 665 41 23
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 07:30 CET

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 62 miljarder euro sedan starten och har idag cirka 40 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder inom tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn.com, Twitter, YouTube och Instagram

 

EQT logo