EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q1 2020

”Pandemin påverkar alla samhällen och företag över hela världen och situationen kräver ansvarsfullt och aktivt ägarskap. EQT:s portföljbolag påverkas också, på ett eller annat sätt, men givet vår tematiska investeringsstrategi förblir portföljen relativt stabil.Tack vare våra erfarenheter från tidigare kriser, har portföljbolagen förberett sig för en potentiell nedgång och även om omfattningen av COVID-19 var omöjlig att förutse så hjälper de beredskapsplaner som satts på plats bolagen att reagera snabbare.

Situationen påverkar också EQT AB - i vilken utsträckning kommer att bero på varaktighet, omfattning och när marknaderna stabiliseras. Givet det rådande marknadsläget kan kapitalanskaffning komma att ta längre tid, avyttringar är mindre sannolika och för tillfället är den övergripande investeringsaktiviteten lägre. Intäkterna förväntas att bli påverkade då carried interest är avhängig av avyttringar och ökningar av orealiserade värden.”

Christian Sinding, VD
 

Volatil marknadssituation – tematisk portfölj relativt stabil under första kvartalet

HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till 1,8 miljarder euro, varav 0,6 miljarder euro inom Credit
   
 • Ett antal tematiska investeringar gjordes i början av 2020, inklusive Deutsche Glasfaser i Tyskland och O2 Power i Indien av EQT Infrastructure IV
   
 • Totala värdet av avyttringar (brutto) under kvartalet uppgick till 0,4 miljarder euro, varav 0,2 miljarder euro inom Credit
   
 • Aktuellt fokus på att utveckla befintliga portföljbolag ytterligare tills dess att marknaden återhämtar sig
   
 • EQT IX hard cap satt till 15,0 miljarder euro, kapitalanskaffning pågår men förväntas ta längre tid till följd av COVID-19
   
 • Förväntad värdeutveckling (MOIC (brutto)) förblir ”Enligt plan” i nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, medan EQT Infrastructure III, per den 31 mars 2020, fortsatte att utvecklas ”Över plan”
   
 • Nyckelfondernas värdeutveckling stöttades av den tematiska investeringsstrategin – genomsnittlig jämförbar värdeminskning under första kvartalet om cirka 5 procent
   
 • Dom om moms meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen den 27 januari 2020. Beslutet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på EQT AB-koncernens framtida resultat eller dess finansiella ställning
   
 • EQT Infrastructure utforskar alternativ för att resa ytterligare kapital, inklusive förberedelser för EQT Infrastructure V
   
 • Vi öppnade ett kontor i Sydney för att stärka närvaron i Asien-Stillahavsområdet
   
 • Vi inledde en strategisk utvärdering, som är pågående, för affärssegmentet Credit
   

HÖJDPUNKTER UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA ( JÄMFÖRT MED LÖPANDE 12 MÅNADER TILL OCH MED MARS 2019)

 • Totala fondinvesteringar om 13,3 miljarder euro (8,5 Mdr EUR), varav 2,5 miljarder euro (1,2 Mdr EUR) inom Credit
   
 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 31 mars 2020 uppgick till 70–75% i EQT VIII (35–40% per den 31 mars 2019) och 70–75% i EQT Infrastructure IV (5–10% per den 31 mars 2019)
   
 • Totala avyttringar (brutto) om 7,8 miljarder euro (5,0 Mdr EUR), varav 1,1 miljard euro (1,0 Mdr EUR) inom Credit
   
 • Avgiftsgenerande förvaltat kapital, AUM, om 40,0 miljarder euro per den 31 mars 2020 (40,8 Mdr EUR)
   
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 731 (611) vid periodens slut, varav 675 FTEs (559)
   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • EQT VIII inledde exklusiva förhandlingar om att förvärva Schülke, en ledande leverantör av lösningar för förebyggande av infektioner. Förvärvet stödjer FN:s Globala mål, särskilt Mål 3: God hälsa och välbefinnande
   
 • EQT Infrastructure IV delgav besked, genom ett kontrollerat företag, avsikt att avbryta förvärvet av Metlifecare till följd av den negativa påverkan på verksamheten från COVID-19
   
 • Per Franzén, Co-Head Private Equity, valdes in i koncernledningen i april 2020

 

Presentation av EQT AB:s redogörelse för första kvartalet 2020
Det kommer att hållas en telefonkonferens klockan 08:30. En presentation kommer att finnas tillgängligt på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering.

På telefonkonferensen kommer Christian Sinding, CEO och Managing Partner, Caspar Callerström, COO, och Kim Henriksson, CFO, att presentera EQT AB:s kvartalsredogörelse på engelska, följt av en frågestund.

För att delta, ring 08-56 642 651, ange konferens-id 99578002, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Telefonkonferensen kan följas i direktsändning på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB’s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling kommer EQT att publicera kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver kommer även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare att publiceras. Slutligen kommer EQT även att publicera en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapporting.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Director, 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 07:30 CEST

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk möjliggör att EQT kan bedriva en tematisk investeringsstrategi och ha en tydlig metod för värdeskapande med målet att framtidssäkra företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter and Linkedin

EQT logo