EQT AB (publ) halvårsrapport 2020

Aktivt och ansvarsfullt ägarskap avgörande i utmanande tider

Observera att alla siffror avser kvarvarande verksamheter, utan Credit, om inget annat anges

HÄNDELSER FÖR JAN–JUN 2020 (JAN–JUN 2019)

 • Totala investeringar från EQT-fonderna under perioden uppgick till 2,0 miljarder euro (5,7 Mdr EUR) och totala avyttringar (brutto) till 0,2 miljarder euro (4,3 Mdr EUR)
 • Avgiftsgenerande förvaltat kapital (AUM) om 36,5 miljarder euro per den 30 juni 2020 (36,8 Mdr EUR)
 • Målet för storleken på EQT Infrastructure V sattes till 12,5 miljarder euro, vilket meddelades den 30 juni 2020
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 699 (608) vid periodens slut, varav 651 FTEs (551)
 • Ett avtal om att sälja affärssegmentet Credit har undertecknats, vilket meddelades den 18 juni 2020. Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2020
 • Justerade totala intäkter om 261 miljoner euro (282 MEUR), motsvarande en minskning om 7% jämfört med första halvåret 2019. Totala intäkter om 264 miljoner euro (278 MEUR). Förvaltningsavgifter förblev oförändrade om 265 miljoner euro (264 EUR). Lägre fondvärderingar i carried interest-genererande fonder resulterade i carried interest och investeringsintäkter om -4 miljoner euro
  (18 MEUR)
 • Justerad EBITDA om 80 miljoner euro (133 MEUR), motsvarande en marginal om 31% (47%). EBITDA om 79 miljoner euro (117 MEUR), motsvarande en marginal om 30% (42%). Förändringen i EBITDA-marginal är huvudsakligen en följd av tillväxt i antalet anställda inför framtida expansion samt av lägre fondvärderingar i carried interest-genererande fonder
 • Justerat nettoresultat om 60 miljoner euro (103 MEUR). Nettoresultat om 59 miljoner euro (90 MEUR)
 • Redovisat resultat per aktie före utspädning om 0,062 euro (0,113 EUR). Resultat per aktie efter utspädning om 0,062 euro (0,113 EUR)
   

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 20 augusti 2020 uppgick till 5–10% i EQT IX och 80–85% i EQT Infrastructure IV
 • Kapitalanskaffning för EQT IX går enligt plan och förväntas i allt väsentligt slutföras under tredje kvartalet
 • Åtagandeperioden för EQT VIII har avslutats och EQT IX aktiverats, vilket meddelades den 14 juli 2020
 • Investerings- och exitaktivitet efter periodens utgång inkluderar förvärv av IFS av EQT IX, tilläggsförvärv av EQT VIII-portföljbolagen SUSE och Waystar, försäljning av ytterligare en minoritetspost i Musti Group av EQT Mid Market och förvärv av Metlifecare och EdgeConneX av EQT Infrastructure IV

Presentation av EQT AB:s halvårsrapport 2020
Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30. Presentationen kommer att finnas tillgängligt på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering.

På telefonkonferensen kommer Christian Sinding, CEO och Managing Partner, och Kim Henriksson, CFO, att presentera EQT AB:s halvårsrapport på engelska, följt av en frågestund.

För att delta, ring 08-566 42 651, ange konferens-id74977855minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Telefonkonferensen kan följas i direktsändning på www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiell-rapportering där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens. Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare i EQT AB:s aktie. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT AB kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse tagen i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för aktieinvesterare. EQT publicerar även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering. 

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 70 665 41 23
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl.07.00 CEST

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 62 miljarder euro sedan starten och har idag cirka 40 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder inom tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn.com, Twitter, YouTube och Instagram

 

EQT logo