EQT AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

"Som en del av visionen “att vara den mest ansedda investeraren och ägaren” strävar EQT efter att vara ledande när det gäller att säkerställa att de investeringar som görs bidrar till en renare, mer inkluderande och uthållig framtid. Vi anser att näringslivet i allmänhet och private equity i synnerhet, har en unik möjlighet att driva positiv förändring och vi bör därför vara en del av lösningarna på de utmaningar som samhället står inför."
Christian Sinding, CEO EQT AB
 

God investerings- och exitaktivitet under året

HÄNDELSER FÖR JAN-DEC 2019 (JAN-DEC 2018)

 • God investeringsaktivitet under perioden där totala investeringar från EQT:s fonder uppgick till 11,9 miljarder euro (8,6 Mdr EUR) och där totala avyttringar (brutto) uppgick till 8,0 miljarder euro (5,1 Mdr EUR)
 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital, AUM, ökade till 39,9 miljarder euro per 31 december 2019 (36,6 Mdr EUR), främst drivet av framgångsrik kapitalanskaffning i EQT Infrastructure IV
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 706 (601) vid periodens slut, varav antalet FTE var 645 (527)
 • Justerade totala intäkter på 606 miljoner euro (393 MEUR), en ökning med 54% jämfört med 2018. Totala intäkter på 600 miljoner euro (393 MEUR). Ökningen i intäkter berodde främst på en helårseffekt av förvaltningsavgifter från EQT Infrastructure IV och EQT VIII
 • Justerad EBITDA på 275 miljoner euro (156 MEUR), motsvarande en marginal på 45% (40%). EBITDA på 208 miljoner euro (149 MEUR), vilket motsvarar en marginal på 35% (38%)
 • Justerat nettoresultat på 213 miljoner euro (127 MEUR). Nettoresultat på 160 miljoner euro (121 MEUR)
 • Resultat per aktie före utspädning på 0,188 euro (0,195 EUR). Resultat per aktie efter utspädning på 0,187 euro (0,195 EUR)
   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 12 februari 2020 uppgick till 70-75% i EQT VIII och 70-75% i EQT Infrastructure IV
 • Målet avseende storleken på fonden EQT IX har fastställts till 14,75 miljarder euro
 • Givet investeringstakten i EQT Infrastructure IV har en process initierats för att säkerställa kapital för fortsatta investeringar i EQT Infrastructure IV, antingen genom att brygga eller förlänga den existerande fonden eller genom lösningar på andrahandsmarknaden
 • EQT har inlett en utvärdering av strategiska alternativ för affärssegmentet Credit
 • En avsättning av engångskaraktär på 32 miljoner euro har tagits under 2019 som en följd av domen i Högsta förvaltningdomstolen den 27 januari 2020 angående avdragsrätt för momskostnader. Beslutet förväntas inte ha materiell påverkan på EQT AB-koncernens framtida resultat eller finansiella ställning
 • Ökade hållbarhetsambitioner inom tre dimensioner: Transparency & Accountability, Diversity & Upskilling samt Clean & Conscious

UTDELNINGSFÖRSLAG

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 1,10 kronor per aktie i juni 2020 och 1,10 kronor per aktie i december 2020

Läs hela bokslutskommunikén här

Kontakt

Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 07:00 CET

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: Twitter and Linkedin

EQT logo