Valberedning för EQT AB inför årsstämman 2020

Valberedningen för EQT AB inför årsstämman 2020 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 oktober 2019.

Valberedningen består av
Jacob Wallenberg (ordförande), utsedd av Investor AB
Harry Klagsbrun, utsedd av Conni Jonsson
Kine Burøy-Olsen, utsedd av Thomas von Koch
Anders Oscarsson, utsedd av AMF Insurance & Funds
Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB

Per 31 oktober 2019 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 28,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

Årsstämman i EQT AB kommer att hållas måndagen den 8 juni 2020 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination.committee@eqtgroup.com eller med brev till: EQT AB, Att: Valberedningen, Box 164 09, 103 27 Stockholm, senast den 13 april 2020.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, 08-506 55 300
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare. 

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare. 

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på Twitter och LinkedIn

EQT logo