EQT avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EQT AB (publ) (“EQT AB” eller “Koncernen”), en differentierad investeringsfirma aktiv inom privatmarknaden, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Koncernens aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet” eller ”Noteringen”).

EQT:s förvaltade kapital (”AUM”) uppgår till cirka 40 miljarder euro och är fördelat på 19 aktiva fonder, vilka investerar inom flera geografiska områden, sektorer och strategier, med målsättningen att skapa stabil och attraktiv avkastning. För sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2019 genererade Koncernen intäkter om 295 miljoner euro, en justerad EBITDA om 140 miljoner1 euro och ett justerat resultat om 109 miljoner2 euro.

Syftet med det tänkta Erbjudandet är att öka EQT AB:s finansiella handlingsutrymme, för att skapa möjligheter för fortsatta investeringar i verksamheten samt stödja Koncernens tillväxt för att bibehålla en ledande position inom privatmarknaden3. Detta innefattar fortsatt expansion, både geografiskt och såvitt gäller investeringsstrategier. Det tänkta Erbjudandet kommer också att stärka Koncernens profil hos publika investerare, affärspartners och investerare i EQT:s fonder (”Fondinvesterare”); bidra till att ytterligare investera i personal och kompetens framförallt i tillväxtområden som Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet; ge EQT tillgång till kapitalmarknaden; bredda Koncernens ägarbas och skapa en mer transparent och hållbar bolagsstyrning och företagsstruktur anpassad till EQT:s långsiktiga strategi. Det tänkta Erbjudandet förväntas omfatta både (i) en nyemission av aktier i EQT AB som beräknas inbringa minst 500 miljoner euro till EQT AB och (ii) en försäljning av aktier av befintliga aktieägare. Sammanlagt förväntas det tänkta Erbjudandet motsvara cirka 20 procent av det totala antalet aktier i EQT AB, vilket både inkluderar de nyemitterade aktierna och befintliga aktieägares försäljning.

Conni Jonsson, styrelseordförande och grundare av EQT: “Under de senaste 25 åren har EQT vuxit från att vara ett mindre svenskt private equity-bolag till en global och diversifierad investeringsfirma. EQT:s tillväxt och utveckling har präglats av våra värderingar. Vår ambition har alltid varit att ta ett långsiktigt och hållbart ansvar som investerare och ägare och det kommer vi fortsätta med. Det tänkta Erbjudandet är ett viktigt steg på vår resa att kontinuerligt förbättra det vi gör och arbeta mot visionen att bli den mest ansedda investeraren och ägaren.”

Christian Sinding, VD och Managing Partner på EQT: “Privatmarknaden förväntas ha god tillväxt och vi ser att fondinvesterare fortsätter att öka sina allokeringar till privatmarknaden i takt med att branschen levererar en attraktiv riskjusterad avkastning. EQT är välpositionerat för att dra nytta av denna trend och jag är övertygad om att EQT:s unika kultur, ramverk för värdeskapande, EQT-nätverket och vår bolagsstyrningsmodell, tillsammans med vår digitaliserings- och hållbarhetskompetens kommer leda till att vi kan fortsätta skapa värde, framtidssäkra EQT-fondernas portföljbolag och bibehålla en ledande position. Det tänkta Erbjudandet är en spännande milstolpe för oss som bolag. Vi anser att en stärkt balansräkning kommer positionera EQT bättre på lång sikt samt underlätta för oss att fullfölja vår ambition att göra ett positivt avtryck i allt vi gör.”

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med en 25-årig historia av att investera i, utveckla och äga bolag, med ett dokumenterat ”track record” av attraktiv och stabil avkastning flera geografiska områden, sektorer och strategier4. EQT förvaltar och rådger flera specialiserade investeringsfonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning och framtidssäkra företag. EQT har tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit - vilka motsvarar cirka 56 procent, 36 procent respektive 8 procent av total AUM5. Alla affärssegment följer ett ansvarsfullt förhållningssätt, en digital omstruktureringsagenda och en tematisk investeringsstrategi.

EQT har sedan starten 1994 varit en pionjär på den privata investeringsmarknaden. Som ett av de första private equity-bolagen i Nordeuropa har EQT expanderat geografiskt, skapat en global och väl diversifierad bas av Fondinvesterare samt etablerat och utvecklat nya affärsområden inom till exempel Infrastructure, Real Estate, Venture Capital, Credit och Public Value. Idag har Koncernen kontor i 15 länder på tre kontinenter med cirka 650 heltidsanställda6. EQT:s väletablerade plattform, förmåga att skapa stabil och attraktiv avkastning, långsiktiga relationer med Fondinvesterare, tillsammans med sin unika kultur, värderingar och varumärke har bidragit till att EQT har kunnat ta in cirka 62 miljarder euro i kapital sedan grundandet. 

Idag är EQT AB:s största aktieägare Investor AB7 med cirka 23 procent av aktierna och rösterna. Återstående del ägs av en grupp om cirka 70 Partners (inklusive tre före detta Partners). Investor AB förväntas sälja pro rata med övriga aktieägare i det tänkta Erbjudandet. 

Samtliga säljande aktieägare i det tänkta Erbjudandet kommer att ingå sedvanliga åtaganden gentemot bankerna att inte överlåta eller annars förfoga över sina respektive återstående innehav i EQT AB. Vidare har samtliga Partners åtagit sig gentemot Koncernen att inte överföra eller förfoga8 över sina respektive innehav under en period om tre till fem år utan skriftligt godkännande från dagen före den tänkta Noteringen.

EQT:s styrkor
En differentierad och värderingsstyrd investeringsorganisation

EQT:s företagskultur är värdebaserad och bidrar till att framtidssäkra EQT-fondernas portföljbolag och göra ett positivt avtryck i allt EQT gör. Företagskulturen hjälper till att driva goda resultat i organisationen, samtidigt som den säkerställer hög medarbetarnöjdhet och en låg personalomsättning. EQT:s värderingar – respektfull, entreprenöriell, högpresterande, transparent och informell – särskiljer EQT och är centrala för EQT:s löpande verksamhet.

EQT anser att företag i stor omfattning kommer att påverkas av digitalisering och hållbarhet. Affärsmodeller kommer att ifrågasättas och affärsmetoder och tillvägagångssätt som inte anses vara hållbara kommer att utmanas. EQT strävar därför att ligga i framkant inom digitalisering, både internt och med EQT-fondernas portföljbolag, samt att införa hållbara tillvägagångssätt, oavsett om det gäller nystartade eller etablerade företag. EQT kallar det för att ”framtidssäkra” företag, vilket utgör grunden för EQT:s affärsmodell. Ett exempel på digital transformation är det internt utvecklade AI-systemet Motherbrain, som har identifierat flera av EQT Ventures portföljbolag. EQT anser att framtidssäkrandet av företag kommer att bidra till att EQT kan skapa marknadsledande avkastning i sina fonder. 

EQT fokuserar på ”value-add” investeringsstrategier och ett differentierat sätt att investera. EQT har en tematisk investeringsfilosofi, en lokal närvaro, så kallat ”local-with-locals”, ett värdeskapande ramverk, den så kallade ”EQT Playbook”, samt stöd av ett nätverk med över 500 EQT-rådgivare, EQT-Nätverket. 

EQT:s mål är att skapa stabil och attraktiv avkastning till Fondinvesterare. De medarbetare som arbetar med investeringar, så kallade investeringsrådgivare, har incitament som till största del består av investering i carried interest-delta­gande. Investeringsrådgivarna har rätt till en majoritet av carried interest-deltagandet i EQT-fonderna, vilket även förväntas vara fallet efter den tänkta Noteringen. Detta är ett väletablerat upplägg som skapar en gemensam agenda och incitament med Fondinvesterarna i den aktuella fonden.

EQT AB förväntas ha rätt till 35 procent av carried interest i framtida fonder. Historiskt carried interest-deltagande för EQT AB har varit lägre och ökningen beror främst på att Investor AB inte längre kommer agera som ”sponsor” och därmed inte vara berättigad till carried interest i framtida EQT-fonder9.

EQT AB har också en enkel och aktieägarvänlig bolagsstruktur, med en tydlig bolagsstyrning samt en modell där varje aktie har en röst. De senaste åren har EQT AB även stärkt sin styrelse med ytterligare relevant kompetens, i synnerhet avseende Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Verksamt på en attraktiv tillväxtmarknad
EQT anser att branschen för investeringar inom den privata marknaden har goda framtidsutsikter för långsiktig tillväxt, driven av sekulära tillväxttrender. Branschens AUM har vuxit med cirka 15 procent per år mellan 2012 och 2016, och förväntas växa med en årlig tillväxttakt om cirka 10 procent under de kommande åren. Tillväxten beror primärt på att det globala sparandet ökar och att behovet av attraktiv avkastning har bidragit till att investerarna ökat allokeringar till privatmarknadsinvesteringar10. Den privata marknaden har konsekvent genererat en attraktiv avkastning som för det mesta har varit högre än den publika marknaden, men har även erbjudit investerare andra fördelar som diversifiering och inflationssäkrad avkastning11. Allokeringarna till den privata marknaden förväntas öka ytter­ligare eftersom många fondinvesterare fortfarande ligger under sina allokeringsmål12. Tack vare konkurrensmässiga styrkor, förväntar sig EQT AB att kunna växa snabbare än marknaden överlag.

En europeisk ledare med ett nordiskt ursprung och globalt fokus
EQT har sedan bolagets grundande haft fördelar av sitt nordiska arv och koppling till Wallenbergfamiljen för att bygga en av Europas ledande investeringsorganisationer med ett globalt fokus. Inom Private Equity är EQT den näst största aktören i Europa och inom Infrastructure den största i Europa och den fjärde största i världen13. Cirka 73 procent av EQT:s nuvarande AUM kommer från Fondinvesterare utanför Norden. EQT anser att ledande aktörer med flera investeringsstrategier på privatmarknaden kommer att ta marknadsandelar framöver då fondinvesterare väljer att koncentrera sitt kapital till färre och större förvaltare. Storlek är i allt större grad en konkurrensfördel. EQT:s storlek har också gjort det möjligt för Koncernen att investera i tillväxt, inklusive nya investeringsstrategier, etablering av nya kontor, samt digitaliserings- och hållbarhetsinitiativ. 

Historiskt attraktiv och stabil avkastning till Fondinvesterarna
Genom en differentierad investeringsstrategi har EQT historiskt skapat attraktiv och stabil avkastning inom de olika affärssegmenten14. Private Capital har genererat ett IRR (netto)15 om 20 procent under de senaste 25 åren, Real Assets har genererat ett IRR (netto) om 18 procent sedan 2008 och Credit har genererat ett IRR (netto) om 12 procent sedan 201016. EQT anser att dess långa, beprövande och stabila avkastning är en av de främsta anledningarna till att Fondinvesterare väljer att investera och återinvestera i EQT-fonderna.

Växande och diversifierad Fondinvesterarbas
Under det senaste decenniet har EQT investerat i och byggt upp en intern organisation inom kapitalanskaffning till EQT:s fonder och ökat kapaciteten inom kundrelationer för att stödja fondförvaltningsorganisationen. Framgången i EQT:s kapitalanskaffnings-förmåga framgår av en historia av att växa sina investeringsstrategier och sina långsiktiga relationer med Fondinvesterare, vilka också är viktiga samarbetspartners. EQT:s flaggskeppsfond inom Private Equity har till exempel vuxit från 0,3 miljarder euro för EQT I under 1995 till 10,9 miljarder euro för EQT VIII under 2018.

Inom Infrastructure har EQT:s flaggskeppsfond på bara drygt ett decennium vuxit till att bli en av världens största fonder med inriktning på infrastruktur, med 9,1 miljarder euro i kapital i EQT Infrastructure IV, vilket visar på den starka avkastning som fonden har genererat. EQT har i det närmaste fördubblat investerarbasen från cirka 250 Fondinvesterare 2009 till cirka 480 Fondinvesterare per den 30 juni 2019. För närvarande har 17 av EQT:s 20 största Fondinvesterare investe­rat i fonder inom två eller tre av EQT:s affärssegment. 

Vidare har EQT bibehållit en låg grad av koncentration av Fondinvesterare där ingen enskild Fondinvesterare representerar mer än 2,5 procent av AUM17, vilket skapar diversifiering och potential för fortsatt tillväxt. I samband med kapitalanskaffningar till EQT-fonderna, för såväl befintliga som nya strategier, ligger långvariga relationer och EQT:s dokumenterade ”track record” till grund för många Fondinvesterares investeringar. Exempelvis återinvesterade mer än 85 procent av Fondinvesterarna från EQT Infrastructure III i EQT Infrastructure IV.

En växande och lönsam verksamhet med en integrerad intäktsmodell
Med målet att skapa attraktiv avkastning till Fondinvesterare i EQT:s fonder har Koncernen en enkel och skalbar affärsmodell med två integrerade intäkts­strömmar: förvaltningsavgifter och carried interest, inklusive investeringsintäkter.

Förvaltningsavgifterna är återkommande och stabila i sin natur då de är beräknade med en fast avgift på förvaltat eller investerat kapital. Koncernen har en transparent avgiftsmodell och tar normalt inte ut transaktionsavgifter, övervakningsavgifter eller rådgivningsarvoden utöver förvaltningsavgifterna som baseras på AUM. EQT:s AUM har ökat över de senaste 25 åren till 40,1 miljarder euro per den 30 juni 2019, motsvarande en årlig tillväxt om 23 procent. 

Carried interest är en andel av vinsten som genereras i EQT-fonderna och är därför en rörlig avkastning helt beroende av den aktuella EQT-fondens resultat och underliggande investeringar. Normalt motsvarar carried interest 20 procent av EQT-fondens vinst, förutsatt att en på förhand bestämd prioriterad årlig avkastning till Fondinvesterarna har generats. Därtill genererar EQT investeringsintäkter, vilket är förändringarna i det verkliga värdet på Koncernens egna investeringar i EQT-fonderna samt avkastning på eventuella nya strategiska initiativ som är finansierade av Koncernen.

2018 utgjorde förvaltningsavgifter 98 procent av Koncernens totala intäkter. På medellång sikt uppskattar EQT att carried interest och investeringsintäkter kan komma att motsvara cirka 25–30 procent av Koncernens totala intäkter. Ökningen är främst driven av en större andel av carried interest till Koncernen i nyare fonder kombinerat med större fonder under de senaste åren som ännu inte genererat carried interest. 

Strategi
Utgångspunkten i EQT:s strategi är dess vision och mission. EQT:s vision är att vara den mest välansedda investeraren och ägaren. EQT:s mission är att använda Koncernens globala kompetens och nätverk för att driva EQT:s tematiska investeringsstrategi och framtidssäkra EQT-fondernas portföljbolag, skapa en attraktiv avkastning samt ha en positiv påverkan med allt vi gör.

EQT:s strategi består av sex viktiga ambitioner, vilka framgår nedan:

  • Leverera överavkastning: Att leverera en attraktiv riskjusterad avkastning är kärnan i EQT:s verksamhet;
  • Ligga steget före vad gäller företagskultur, talang och ledarskap: För att attrahera kompetens kommer EQT fortsätta att utveckla sin företagskultur samtidigt som Koncernen säkerställer att den attraherar, behåller och motiverar de bästa individerna samt utvecklar starka ledare även i framtiden;
  • Framtidssäkra EQT genom digital innovation och förändring, hållbara investeringar och affärsmodeller: Vi måste framtidssäkra oss själva, för att kunna säkerställa att vi fortsätter att leverera överavkastning över tid till aktieägare, Fondinvesterare och samhället i stort;
  • Fortsätta att skalanpassa EQT:s operationella plattform: Fortsätta utvecklingen av EQT:s operationella plattform för att säkerställa skalbarhet i takt med Koncernens fortsätta tillväxt. Detta gör det enklare att växa i befintliga strategier och lansera, och växa, nya strategier;
  • Bli en global ledare inom infrastruktur, bli en av de fem främsta globala aktörerna inom Private Equity och utveckla övriga tillväxtstrategier; samt
  • Geografiskt fokus: Bygga vidare på EQT:s styrka och ledarskap i Europa genom selektiv geografisk expansion som till exempel i Frankrike. Bli en av de främsta investe­ringsorganisationerna i Nordamerika genom fortsatt expansion inom Private Equity och Infrastructure samt utveckla och växa plattformen i Asien-Stillahavsområdet med ett initialt fokus på Infrastructure och över tid även Private Equity.

EQT:s plattform av investeringsstrategier representerar ett antal tillväxtmöjligheter; ledande strategier såsom Private Equity och Infrastructure, tillväxtstrategier som Real Estate, Ventures och plattformen i Asien-Stillahavsområdet, samt nyligen lanserade strategier som Public Value. Vidare har EQT en värdeskapande nischstrategi inom Credit. Samtliga strategier och tillväxtinitiativ stöds av tydliga styrnings- och kontrollramverk, samt en integrerad och skalbar verksamhetsplattform.

Finansiell nyckelinformation 

 

Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni

 

Räkenskapsåret som avslutades 31 december

MEUR, såvida inget annat anges

2019

2018

 

2018

2017

2016

Förvaltningsavgifter

280,3

170,9

 

383,7

322,3

235,4

Carried interest och investeringsintäkter

14,9

7,7

 

9,5

3,6

7,8

Summa Intäkter

295,2

178,7

 

393,2

325,9

243,2

 

 

 

 

 

 

 

Justerad EBITDA*

140,0

63,5

 

156,2

109,0

33,8

Justerad EBITDA marginal %**

46,8%

35,5%

 

39,7%

33,4%

13,9%

 

 

 

 

 

 

 

Periodens justerade resultat***

109,5

49,9

 

126,6

76,2

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Antal anställda (vid periodens slut)****

646

543

 

601

511

456

 

 

 

 

 

 

 

AUM (Mdr EUR, vid periodens slut)

40,1

32,6

 

36,6

23,9

23,3

* Periodens resultat innan inkomstskatt och finansnetto, exklusive avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, och justerat för jämförelsestörande poster (dvs. poster som är separat rapporterade på grund av dess karaktär och belopp) och intäktsjusteringar.

** Justerad EBITDA dividerat med Justerad summa intäkter. Justerad summa intäkter för sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2019 motsvarar 298,8 miljoner euro.

*** Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster (dvs. poster som är separat rapporterade på grund av dess karaktär och belopp) och intäktsjusteringar.

**** Heltidstjänster inklusive kontrakterade konsulter som arbetar för Koncernen. 

Finansiella mål
Koncernens finansiella mål på medellång till lång sikt över cykeln är:

  • Den totala intäktstillväxten ska, över tid, överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet; samt
  • Den justerade EBITDA-marginalen ska över tid vara mellan 55 procent och 65 procent.

 Koncernens utdelningspolicy är:

  • Generera en stabilt ökande årlig utdelning i absoluta euro-denominerade termer.

Styrelsen förväntas föreslå en första utdelning om cirka 200 miljoner euro avseende räkenskapsåret 2019, för utbetalning under 2020 (omräknat till ett belopp i kronor per aktie). Utdelningen förväntas betalas ut halvårsvis i två lika stora delar under det andra respektive fjärde kvartalet 2020.

Ovanstående mål och framåtriktade uttalanden baseras på flera uppskattningar och antaganden, och är föremål för risker och osäkerheter. Koncernens faktiska resultat kan komma att avvika väsentligt från ovanstående till följd av flera faktorer, varav vissa är utanför Koncernens kontroll (se även ”Viktig information”). 

Information om Erbjudandet
Det tänkta Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och vissa andra utvalda investerare i Sverige och i utlandet, samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och försäljningar av aktier utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S i den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”). I USA kommer aktierna att erbjudas och säljas endast till personer som rimligen kan antas vara kvalificerade institutionella köpare, såsom de definieras i, och med tillämpning av, Rule 144A, och kan komma att erbjudas till ett begränsat antal andra utvalda investerare. Det tänkta Erbjudandet kommer att genomföras i enlighet med Rule 144A eller i enlighet med annat tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, kraven i Securities Act från 1933. 

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för den tänkta Noteringen kommer inkluderas i det prospekt som EQT AB kommer att upprätta i samband med den tänkta Noteringen. Prospektet kommer att offentliggöras på Koncernens hemsida, www.eqtgroup.com.

Nasdaq Stockholm har bedömt att EQT AB uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av EQT AB:s aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att EQT AB inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för EQT AB:s aktie är uppfyllt.

J.P. Morgan och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Nordea och UBS är Joint Bookrunners och ABG Sundal Collier, Merrill Lynch International och BNP Paribas är Co-Lead Managers i den tilltänkta Noteringen.

Advokatfirman Vinge och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala rådgivare till EQT AB. Linklaters är legal rådgivare åt Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers.

Bolaget avser att framöver offentliggöra ytterligare information om den tänkta Noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Sinding, VD och Managing Partner: 08 506 55 300
Kim Henriksson, CFO: 08 506 55 300
Nina Nornholm, Head of Communication: 08 506 55 300
EQT:s presskontakt: 08 506 55 334
Internationell presskontakt: Greenbrook Communications +44 20 7952 2000 

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, några värdepapper emitterade av Koncernen i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, andelar i någon EQT-fond eller något EQT-investeringsarrangemang.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis, i eller till USA, inklusive dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”). De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera de värdepapper som nämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (såsom definieras i artikel 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 

Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av EQT AB efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och som kommer innehålla detaljerad information om Koncernen och ledningen samt finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Koncernens nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta, avser att identifiera framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är föremål för både kända och okända risker och osäkerheter då de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden garanterar inte framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligen avvika från det framåtriktade uttalandet.

Detta pressmeddelande innehåller vissa nyckeltal som inte är definierade i International Financial Reporting Standards såsom de har antagits av EU (“IFRS”), inklusive vissa uttryck såsom ”justerade totala intäkter”, ”justerad EBITDA”, ”justerad EBITDA-marginal” och ”periodens justerade resultat” vilka hänvisas till som “utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS”. Dessa utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS kompletterar IFRS finansiella nyckeltal och ska inte ses som ett alternativ till Koncernens IFRS-rapporterade nyckeltal. Utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS har visa begränsningar som analytiska redskap och de ska inte betraktas isolerade eller som utbytbara som analys för resultat som rapporteras under IFRS. Utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, såsom definierade av Koncernen, är därutöver nödvändigtvis inte jämförbara med andra liknande nyckeltal såsom de används av andra bolag.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers agerar för EQT AB (publ) och ingen annan i samband med transaktionen och är inte skyldiga att för någon annan än EQT AB (publ) tillhandahålla det skydd som tillfaller klienter av Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers, eller för rådgivning i samband med transaktionen eller något annat som anges häri.

EQT avser att noteras på Nasdaq Stockholm.

1 Periodens resultat innan inkomstskatt och finansiella kostnader (netto), exklusive avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar, och justerat för jämförelsestörande poster (dvs. poster som är separat rapporterade på grund av dess karaktär och belopp) och intäktsjusteringar.

2 Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster (dvs. poster som är separat rapporterade på grund av dess karaktär och belopp) och intäktsjusteringar.

3 Privatmarknaden definierad som private equity, infrastruktur och fastigheter, privata kreditmarknaden och venture capital. Siffrorna exkluderar hedgefonder och råvaror.

4 Historiska resultat utgör inte nödvändigtvis någon indikation på framtida resultat.

5 Per den 30 juni 2019.

6 Heltidstjänster inklusive kontrakterade konsulter som arbetar för Koncernen per den 30 juni 2019.

7 Genom Investor Investments Holding AB.

8 Med vissa undantag.

9 Historiskt har EQT AB normalt haft rätt till 10 procent av carried interest-deltagandet och Investor AB har haft rätt till 15%. Detta avser fonder där Investor AB agerat som ankarinvesterare genom att med vissa villkor åta sig att investera i sådana EQT-fonder.

10 PricewaterhouseCoopers, Asset & Wealth Management 2017: Embracing Exponential Change. Privatmarknadernas AUM inkluderar private equity, infrastruktur och fastigheter, privata kreditmarknaden och venture capital. Siffrorna exkluderar hedgefonder och råvaror.

11 Det finns väsentliga skillnader mellan en investering i en EQT-fond och investeringar i värdepapper som handlas på den publika marknaden.

12 Bain Global Private Equity Report 2019, per slutet av 2018.

13 Preqin and PEI ranking.

14 Historiska resultat utgör inte nödvändigtvis någon indikation på framtida resultat.

15 Internränta som levereras av en förvaltare minus avgifter.

16 IRR (netto) har beräknats på avkastning som har realiserats från samtliga fonder inom Real Assets respektive Credit sedan strategierna lanserades.

17 Förutom Investor AB vars nuvarande andel av AUM uppgår till mindre än 6 procent.

EQT logo