EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2019

Fortsatt god investeringsaktivitet i EQT:s fonder i det tredje kvartalet 2019

 HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2019

 • EQT-fondernas totala investeringar uppgick till EUR 3,4 miljarder under perioden
 • Private Capital: Investeringar inkluderade, bland annat, Aldevron och Waystar i Nordamerika (båda i EQT VIII) och Ellab i Danmark (EQT Mid Market Europe)
 • Real Assets: Investeringar inkluderade, bland annat, Inexio i Tyskland (EQT Infrastructure IV) samt Pegasus Optimization Managers i Nordamerika (EQT Infrastructure IV), ett tilläggsförvärv för att ytterligare stärka portföljbolaget Kodiak Gas Services
 • Credit: Investeringar om totalt EUR 0,7 miljarder i Special Situations, Direct Lending och Senior Debt
 • Totala värdet av avyttringar (brutto) i EQT:s fonder uppgick till EUR 0,8 Mdr och skedde främst inom Real Assets
 • Utöver löpande relationsbyggande aktiviteter bedrevs kapitalanskaffning till EQT:s fonder under perioden främst inom EQT Real Estate II och EQT Ventures II
 • Förväntad MOIC (brutto) utvecklas ”Enligt plan” i EQT:s nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, med undantag för EQT Infrastructure III som per den 30 september 2019 fortsatt utvecklas ”Över plan”
 • EQT AB:s aktie noterades och handlades för första gången på Nasdaq Stockholm den 24 september 2019

HÄNDELSER UNDER DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

 • God investeringsaktivitet i EQT:s fonder med totala investeringar om EUR 10,1 miljarder (EUR 5,5 Mdr), varav EUR 1,7 miljarder (EUR 0,8 Mdr) inom Credit
 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder, per den 30 september 2019, uppgick till: 65-70% i EQT VIII (25-30% per den 30 september 2018) och 50-55% i EQT Infrastructure IV (start-datum 30 november 2018)
 • Goda förutsättningar för avyttringar med totala avyttringar (brutto) i EQT:s fonder om EUR 5,6 miljarder (EUR 4,6 Mdr), varav EUR 0,6 miljarder (EUR 0,7 Mdr) inom Credit
 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital, AUM, ökade till EUR 40,5 miljarder euro per den 30 september 2019 (EUR 31,7 Mdr), främst drivet av framgångsrik kapitalanskaffning i EQT Infrastructure IV (fondstorlek EUR 9,1 Mdr)
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 675 (571) vid periodens slut, varav 617 FTEs (503)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 5 november 2019 uppgick fortsatt 50-55% i EQT Infrastructure IV och 65-70% i EQT VIII. Mot bakgrund av investeringsgraden i EQT VIII har förberedelser för den efterföljande fonden, EQT IX, intensifierats och EQT IX förväntas inleda kapitalanskaffning under 2020

Presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2019
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 08:30. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiella-rapporter/

På telefonkonferensen kommer Kim Henriksson, CFO, att presentera kvartalsredogörelsen på engelska, följt av en frågestund där även Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations samt Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, deltar.

För att delta, vänligen ring in minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar:

Sverige: 08-566 42 651, ange konferens-id 53001000

Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer 072-987 36 44
EQT Press Office press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 07:30 CET.


Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör. 

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer info: www.eqtgroup.com

Följ EQT på Twitter och LinkedIn

EQT logo