Emission och återköp av C-aktier för EQT Share Program

EQT AB (publ) (”EQT AB”) meddelar att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av
8 663 490 C-aktier och att omedelbart därefter återköpa samtliga dessa emitterade aktier.

Med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2019 har styrelsen beslutat att öka aktiekapitalet med 866 349 kronor genom en riktad kontantemission av 8 663 490 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), vardera till en teckningskurs om en tiondels (0,1) krona per aktie, motsvarande dess kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas från SEB för samma pris. 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av aktier till anställda inom EQT i enlighet med EQT Share Program som antogs av årsstämman den 27 juni 2019. C-aktierna kommer att levereras till berättigade deltagare i programmet och omvandlas till stamaktier vid slutet av holdingperioden i enlighet med villkoren för EQT Share Program. För mer information se sidan 144 i prospektet eller: www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/incitamentsprogram/. C-aktierna medför rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. EQT AB innehar inga C-aktier sedan tidigare.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, 08-506 55 300
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334 

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare. 

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 650 medarbetare. 

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare. 

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på Twitter och LinkedIn

EQT logo