Bark Partners AB:s ägande i EQT AB

EQT AB har idag blivit informerade av fyra av sina Partners – Conni Jonsson, Thomas von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén – att de bildat bolaget Bark Partners AB och att de till detta, till respektive anskaffningskostnad, kommer att överföra huvuddelen av sina aktier i EQT AB. Bark Partners AB kommer efter överföringen äga sammanlagt 15,2 procent av EQT AB och blir därmed den näst största ägaren i EQT AB.

EQT AB har också blivit informerade av Bark Partners AB att ägandet är långsiktigt och att bolaget övertar de så kallade lock-up-åtaganden som de fyra ägarna tidigare hade individuellt avseende aktierna som överförs och att de fyra ägarna genom sitt ägande via det gemensamma bolaget kommer att sträva efter att trygga EQT:s kultur som skapats under lång tid, samt att stödja EQT:s långsiktiga strategi.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334
Harry Klagsbrun, talesperson för Bark Partners AB 08-506 55 300

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på: twitter and Linkedin

EQT logo