Antal aktier och röster i EQT

Antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT AB”) har ändrats till följd av nyemissionen av C-aktier som beslutades av styrelsen den 13 november 2019 på basis av ett bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2019. Nyemissionen utgör en del av EQT Share Program som beslutades av årsstämman. Alla C-aktier innehas av EQT AB. C-aktierna kommer att levereras till berättigade deltagare i programmet och omvandlas till stamaktier vid slutet av holdingperioden i enlighet med villkoren för EQT Share Program. För mer information, se: www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/incitamentsprogram/

Genom nyemissionen av C-aktier har antalet utestående aktier ökat med 8 663 490, från 952 983 900 till 961 647 390, och antalet röster har ökat med 866 349, från 952 983 900 till 953 850 249. Aktiekapitalet har ökat med 866 349 kronor, från 95 298 390 kronor till 96 164 739 kronor.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, 08-506 55 300
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08.30 CET.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare. 

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare. 

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT påTwitter och LinkedIn

EQT logo