Antal aktier och röster i EQT

Antal aktier och röster i EQT

Antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT AB”) har ändrats till följd av den nyemission av aktier som genomförts i samband med noteringen av EQT AB:s aktier på Nasdaq Stockholm den 24 september 2019.

Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 86 634 900, från 866 349 000 till 952 983 900. Aktiekapitalet har ökat med 8 663 490 kronor, från 86 634 900 kronor till 95 298 390 kronor. 

För mer information, vänligen kontakta:
Kim Henriksson, CFO: 08 506 55 300
Åsa Riisberg, Head of Shareholder Relations: 08 506 55 300      
Nina Nornholm, Head of Communications: 08 506 55 300

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 07.30 CEST.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med en 25-årig historia av att investera i, utveckla och äga bolag, med ett dokumenterat ”track record” av attraktiv och stabil avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier. EQT förvaltar och rådger flera specialiserade investeringsfonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning och framtidssäkra företag. EQT har tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit - vilka motsvarar cirka 56 procent, 36 procent respektive 8 procent av total AUM[1]. Alla affärssegment följer ett ansvarsfullt förhållningssätt, en digital omstruktureringsagenda och en tematisk investeringsstrategi.

EQT har sedan starten 1994 varit en pionjär på den privata marknaden. Som ett av de första private equity-bolagen i Nordeuropa har EQT expanderat geografiskt, skapat en global och väldiversifierad bas av fondinvesterare samt etablerat och utvecklat nya affärsområden inom till exempel Infrastructure, Real Estate, Venture Capital, Credit och Public Value. Idag har Koncernen kontor i 15 länder på tre kontinenter med cirka 650 heltidsanställda[2]. EQT:s väletablerade plattform, förmåga att skapa stabil och attraktiv avkastning, långsiktiga relationer med fondinvesterare, tillsammans med sin unika kultur, värderingar och varumärke har bidragit till att EQT har kunnat ta in cirka 62 miljarder euro i kapital sedan grundandet.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, några värdepapper emitterade av Koncernen i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, andelar i någon EQT-fond eller något EQT-investeringsarrangemang.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis, i eller till USA, inklusive dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”). De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera de värdepapper som nämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (såsom definieras i artikel 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av EQT AB efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och som kommer innehålla detaljerad information om Koncernen och ledningen samt finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Koncernens nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta, avser att identifiera framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är föremål för både kända och okända risker och osäkerheter då de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden garanterar inte framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligen avvika från det framåtriktade uttalandet.

Detta pressmeddelande innehåller vissa nyckeltal som inte är definierade i International Financial Reporting Standards såsom de har antagits av EU (“IFRS”), inklusive vissa uttryck såsom ”justerade totala intäkter”, ”justerad EBITDA”, ”justerad EBITDA-marginal” och ”periodens justerade resultat” vilka hänvisas till som “utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS”. Dessa utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS kompletterar IFRS finansiella nyckeltal och ska inte ses som ett alternativ till Koncernens IFRS-rapporterade nyckeltal. Utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS har visa begränsningar som analytiska redskap och de ska inte betraktas isolerade eller som utbytbara som analys för resultat som rapporteras under IFRS. Utvalda nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, såsom definierade av Koncernen, är därutöver nödvändigtvis inte jämförbara med andra liknande nyckeltal såsom de används av andra bolag.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers agerar för EQT AB (publ) och ingen annan i samband med transaktionen och är inte skyldiga att för någon annan än EQT AB (publ) tillhandahålla det skydd som tillfaller klienter av Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers, eller för rådgivning i samband med transaktionen eller något annat som anges häri.

[1] Per 30 juni 2019.

[2] Heltidstjänster inklusive kontrakterade konsulter som arbetar för Koncernen per 30 juni 2019.

EQT logo