Försäljning av aktier i AcadeMedia AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Marvin Holding Limited (ett holding-bolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvesterare) (”Marvin”) har sålt 11 511 385 aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella institutionella investerare till ett pris om 63 kronor per aktie (“Placeringen”). Efter Placeringen äger Marvin inte några aktier i AcadeMedia.

Carnegie och SEB agerade bookrunners i samband med Placeringen.

Marvin Holding Limited

27 oktober 2017

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER, ELLER EN ANFORDRAN ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER, I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN ANFORDRAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPREN ELLER INNEHAV ELLER SPRIDNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM, OCH IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA DESSA RESTRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION. 

 

EQT logo