Försäljning av aktier i AcadeMedia AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Marvin Holding Limited (ett holding-bolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvesterare) (”Marvin”) har sålt 15 000 000 aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella institutionella investerare till ett pris om 57 kronor per aktie (“Placeringen”).

Efter Placeringen äger Marvin 24 098 326 aktier, vilket motsvarar ungefär 25,4% av det totala antalet aktier i AcadeMedia. De aktier i AcadeMedia som Marvin innehar efter Placeringen kommer att vara föremål för s.k. lock-up fram till och med dagen för offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké 2016/2017, vilken beräknas offentliggöras den 30 augusti 2017, med förbehåll för sedvanliga undantag eller skriftligt medgivande från Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”).

Carnegie och SEB agerade bookrunners i samband med Placeringen.

Marvin Holding Limited

20 juni 2017

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN ANFORDRAN ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER, I NÅGON JURISIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN ANFORDRAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPREN ELLER INNEHAV ELLER SPRIDNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISKITION DÄR ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM, OCH IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA DESSA RESTRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.

   

EQT logo