Försäljning av aktier i AcadeMedia AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Marvin Holding Limited (ett holding-bolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvesterare) (”Marvin”) har sålt 12 000 000 aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella institutionella investerare till ett pris om 58 kronor per aktie (“Placeringen”). Placeringen övertecknades flera gånger.

Efter Placeringen äger Marvin 39 248 326 aktier, vilket motsvarar ungefär 41,6% av det totala antalet aktier i AcadeMedia. De aktier i AcadeMedia som Marvin innehar efter Placeringen kommer att vara föremål för s.k. lock-up fram till och med dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för perioden som slutar 31 mars 2017, vilken beräknas offentliggöras den 10 maj 2017, med förbehåll för sedvanliga undantag eller skriftligt medgivande från Carnegie och Nordea.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) agerade bookrunners i samband med Placeringen.

Marvin Holding Limited
14 februari 2017

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER, ELLER EN ANFORDRAN ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER, I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN ANFORDRAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPREN ELLER INNEHAV ELLER SPRIDNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM, OCH IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA DESSA RESTRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.

EQT logo