Placering av aktier i Sanitec

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA

EQT IV, genom det indirekt ägda bolaget Sofia IV S.à r.l. (”Aktieägaren”)[1], inleder en placering av aktier i Sanitec Oyj (”Sanitec”) genom en så kallad accelererad bookbuilding-process (”Placeringen”). Aktieägaren äger för närvarande 40 000 000 aktier, motsvarande 40,0 % av aktierna i Sanitec, och planerar att sälja en del av innehavet.

Nordea och UBS Investment Bank är Joint Bookrunners och har lämnat medgivande till att den lock-up som Aktieägaren ingick i samband med börsnoteringen av Sanitec upphävs.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att köpa, sälja, emittera eller teckna, eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa, sälja, emittera eller teckna, några värdepapper, och ingen försäljning av värdepapper kommer att ske i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle förutsätta registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande har utfärdats av Sofia IV S.à r.l., som är ensamt ansvarig för innehållet i detta pressmeddelande.

De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas i USA annat än till ”kvalificerade institutionella köpare” (Eng. ”qualified institutional buyers”) enligt definitionen i bestämmelse 144A i US Securities Act eller i samband med offshore-transaktioner enligt Regulation S i Securities Act. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa värdepappren i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot lag.

Detta pressmedelande sprids och riktar sig endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (ii) vissa institutioner (s.k. ”high net worth entities”) som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, samt andra personer till vilka det lagligen kan riktas enligt Artikel 49(1) i Ordern (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Andra än relevanta personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

[1] Vissa av Sanitecs tidigare långivare samt medlemmar av ledningen och styrelsen har för närvarande ett ekonomiskt intresse i Sofia LP, den indirekta ägaren av Aktieägaren.