Skatteverkets beslut felaktigt

Skatteverket har beslutat om eftertaxering av ett 20-tal anställda och tidigare anställda i EQT Partners AB och av bolaget EQT Partners AB för åren 2007-2009. I besluten framgår att Skatteverket anser att avkastning på vissa investeringar i EQTs fonder som grundar sig på så kallad carried interest ska taxeras som inkomst av tjänst och inte inkomst av kapital.

Carried interest har under de aktuella åren betalats ut till ett bolag som de berörda personerna äger aktier i. Ägarna har under de aktuella åren erhållit utdelning ur det gemensamma ägarbolaget, öppet redovisat detta för Skatteverket i sina deklarationer och betalat kapitalskatt på utdelningarna. Deklarationer från berörda individer har tidigare godkänts av Skatteverket under upp till 18 år.

Ingen ny information av vikt har framkommit i samband med Skatteverkets nuvarande beslut. Skatteverket hävdar dock att avkastning på investeringar som bolaget erhållit och som betalats ut som utdelning till ägarna ska ”styras om” från det av dessa personer ägda bolaget till EQT Partners AB. Skatteverket anser vidare att carried interest ska anses ha betalats ut som lön från EQT Partners AB.

EQT Partners AB kan konstatera att Skatteverket valt att omtolka tidigare beslut. Detta innebär att 18 års tolkning av lagen plötsligt ändras.

Skatteverkets agerande skapar stor osäkerhet för EQT Partners AB och dess anställda.

Det är EQT Partners AB åsikt att Skatteverkets beslut är felaktiga och orimliga. Besluten kommer att överklagas.

Kontakt:
Johan Bygge, COO, EQT Holdings AB, tel +46 8 506 55 306

EQT logo