ERBJUDANDEHANDLING OFFENTLIGGJORD AVSEENDE EQT Vs REKOMMENDERADE KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I ACADEMEDIA

EQT V Limited[1] (”EQT V”) genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB[2] (”Svensk Utbildning Intressenter”) offentliggjorde den 28 april 2010 ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) om förvärv av samtliga aktier i AcadeMedia AB (”AcadeMedia) till ett pris av 190 kronor kontant per aktie.

Erbjudandehandlingen för Svensk Utbildning Intressenters erbjudande offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på www.eqt.se och på www.nordea.se/placera och kommer även att distribueras till aktieägare i AcadeMedia vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 5 maj 2010.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 7 maj 2010 till och med den 28 maj 2010.

Likviddag beräknas infalla den 4 juni 2010. Svensk Utbildning Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Nordea Markets är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till EQT V och Svensk Utbildning Intressenter i samband med genomförandet av Erbjudandet.

För frågor, vänligen kontakta:
Harry Klagsbrun, Senior Partner, EQT Partners
08-505 55 300

Johan Hähnel, PR & Kommunikation
070-605 63 34

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.eqt.se och Nordea på telefon 08-21 27 67.


Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 6 maj 2010 kl. 10:00.


MEDDELANDE
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Svensk Utbildning Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Svensk Utbildning Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Svensk Utbildning Intressenters och AcadeMedias kontroll, inkluderande effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, ändringar i plan- och byggföreskrifter, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade kapitalkostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi).

EQT logo