ESML Intressenter AB förlänger anmälningsperioden för Erbjudandet till aktieägerna i Securitas Direct

  • Anmälningsperioden förlängs till den 14 mars, 2008 klockan 16.00 CET.
  • ESML Intressenter utvärderar för närvarande ett antal alternativ, inklusive frånfallande av villkoret om 90% acceptans. Diskussioner med banker och andra parter pågår och ESML Intressenter har för avsikt att presentera utfallet av dessa diskussioner innan anmälningsperiodens utgång. 
  • ESML Intressenter har hittills uppnått en acceptansnivå motsvarande 73,8 procent av aktiekapitalet och 81,6 procent av rösterna.

”Den höjda acceptansnivån om 74% visar det växande stödet för vårt erbjudande. Sedan vårt senaste bud har vi fått stöd från Securitas Directs Särskilda Utskott, Aktiespararna och vi kan dra slutsatsen att den större majoriteten av aktieägarna stödjer erbjudandet”, sade Harry Klagsbrun, Senior Partner, EQT Partners AB.

ESML Intressenter offentliggjorde den 5 februari, 2008 ett höjt erbjudande till aktieägarna samt innehavarna av teckningsoptioner i Securitas Direct AB (publ) (”Securitas Direct”) att överlåta samtliga aktier i Securitas Direct till ESML Intressenter för 27,50 kronor kontant per aktie samt 9,20 kronor per teckningsoption (“Erbjudandet”). ESML Intressenter har etablerats av EQT V, SäkI AB, Investment AB Latour och Melker Schörling AB för att genomföra Erbjudandet till aktieägarna i Securitas Direct. EQT V kommer att köpa ut ESML Intressenters övriga aktieägare SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour om Erbjudandet fullföljs.

ESML Intressenter förlänger anmälningsperioden till den 14 mars, 2008 klockan 16.00 CET.

Baserat på en preliminär beräkning vid anmälningsperiodens utgång den 19 februari, 2008 hade 213 020 421 aktier av serie B lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med de 17 142 600 aktier av serie A och 39 153 900 aktier av serie B som ägs av SäkI AB, Investment AB Latour och Melker Schörling AB motsvarar detta 73,8 procent av aktiekapitalet och 81,6 procent av rösterna i Securitas Direct. Exklusive SäkI ABs, Investment AB Latours och Melker Schörling ABs innehav motsvarar inlämnade aktier 58,4 procent av aktiekapitalet och 41,0 procent av rösterna i Securitas Direct. Vidare har teckningsoptioner motsvarande 6 790 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 1,8 procent av aktiekapitalet efter full utspädning, lämnats in i samband med Erbjudandet. ESML Intressenter bedömer att en slutgiltig genomgång och sammanräkning av inkomna anmälninssedlar kan komma att öka acceptansnivån, dock ej väsentligt.

Samtliga villkor för Erbjudandet var inte uppfyllda vid utgången av anmälningsperioden (innan förlängningen), eftersom fullföljande av Erbjudandet bland annat är villkorat av att ESML Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Securitas Direct.

Förutsatt att ESML Intressenter offentliggör att samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits senast den 18 mars, 2008 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 20 mars, 2008. För det förlängda Erbjudandet gäller samtliga i Erbjudandehandlingen angivna villkor inklusive rätten att frånfalla dessa villkor.

Aktieägare som accepterat Erbjudandet kommer automatiskt att få ta del av det förlängda Erbjudandet utan vidare åtgärd. Som framgår av Erbjudandehandlingen, kvarstår rätten att återkalla avgiven accept på motsvarande sätt under den förlängda anmälningsperioden.

ESML Intressenter utvärderar för närvarande ett antal alternativ, inklusive frånfallande av villkoret om 90% acceptans. Diskussioner med banker och andra parter pågår och ESML Intressenter har för avsikt att presentera utfallet av dessa diskussioner innan anmälningsperiodens utgång.

För ytterligare information om Erbjudandet se ESML Intressenters Erbjudandehandling från 3 december, 2007 samt tillägg till Erbjudandehandlingen från 8 februari, 2008.


Stockholm, 20 februari, 2008

ESML Intressenter AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

EQT Partners AB
Harry Klagsbrun, Senior Partner
Tel: +46 (0)8 506 55 356
www.eqt.se

Latour
Jan Svensson, VD
Tel: +46 (0)705 77 16 40
www.latour.se

SäkI
Fredrik Palmstierna, VD
Tel: +46 (0)707 89 97 97
Mats Löfgren, Ekonomichef
Tel: +46 (0) 709 20 09 99
www.saeki.se

MSAB
Ulrik Svensson, VD
Tel: +46 (0)8 407 36 60
www.melkerschorlingab.se

EQT logo