Om

Partnerskap

Skapar värde för samhället i stort

EQT:s sätt att skapa värde för samhället i stort är att tillämpa en långsiktig, ansvarsfull och hållbar syn på investeringar och ägande. EQT ingår i ett antal partnerskap för att stötta det bredare samhället inklusive lokalsamhället och för att inspirera till förändring i hela finansbranschen.

Branschengagemang

EQT gör sitt yttersta för att främja ansvarsfullt investerande och ägande samt ökad transparens inom private equity och i finansbranschen. EQT deltar därför ofta i dialog med investerare, branschkollegor och rådgivare samt stödjer och deltar i olika konferenser och seminarier. EQT är en aktiv medlem i Invest Europe och deltar i dess olika arbetsgrupper/forum, däribland medlem i Responsible Investment Roundtable.

Dessutom är EQT engagerat i olika organisationer, vilka omfattar:

  • DVCA - The Danish Venture Capital and Private Equity Association
  • FVCA - The Finnish Venture Capital Association
  • NVCA - The Norwegian Venture Capital & Private Equity Association
  • SVCA - The Swedish Private Equity and Venture Capital Industry Association

  • PRI - PRI är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar med över 2 000 medlemmar runt om i världen. PRI handlar utifrån de långsiktiga intressena hos sina medlemmar, de finansiella marknaderna och ekonomierna i vilka de är verksamma och i slutänden för miljön och samhället som helhet. EQT blev medlem i Förenta Nationernas Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI) år 2010 och har alltsedan 2013/14 rapporterat i enlighet med PRI:s regler. EQT gör sitt yttersta för att främja transparens och har därför sedan starten offentliggjort alla sina svar i rapporterna.
  • BSR - BSR är ett globalt ideellt affärsnätverk och konsultverksamhet med inriktning mot hållbarhet. BSR utvecklar hållbara affärsstrategier och lösningar genom konsultverksamhet, forskning och samarbeten över sektoriella gränser. EQT arbetar tillsammans med BSR inom due diligence, utvärderingsprocesser i syfte att hantera hållbarhet genom hela investerings- och ägarperioden.
  • FCLTGlobal - FCLTGlobal är en ideell organisation med uppdraget att återbalansera kapitalmarknader för att stötta en långsiktig, hållbar ekonomi och stimulera långsiktigt beteende i hela investeringsvärdekedjan. FCLTGlobal forskar och utvecklar verktyg för att driva långsiktigt värde utifrån den vägledande principen om att fokus på kortsiktiga finansiella mål sker på bekostnad av långsiktigt värdeskapande. EQT samarbetar med FCLT och andra medlemmar kring olika aspekter inom deras respektive forskningsagenda.

Akademiska samarbeten

För att förbättra samhället ytterligare och driva positiv förändring samarbetar EQT med den akademiska världen, gör besök och håller föreläsningar vid olika lärosäten och universitet, samt medverkar i intervjuer för flera olika forskningsartiklar om hållbarhet. EQT samarbetar med organisationer och institutioner såsom Stockholm School of Economics (inklusive J&M Wallenberg Chair in Innovative and Sustainable Business) och Vinnova Development, för att nämna några.