EQT Growth investerar i Mollie, en av Europas största betaltjänstleverantörer.

EQT Growth investerar i Mollie, en av de största betaltjänstleverantörerna (payment service providers, “PSP”) i Europa, som del av Serie C-rundan om USD 800 miljoner (EUR 665 miljoner), som värderar bolaget till USD 6,5 miljarder (EUR 5,4 miljarder)

  • Mollie verkar disruptivt på den historiskt underutnyttjade europeiska betalningsmarknaden med sina lokalt anpassade betalningsfunktioner och tekniklösningar, och understöds av den snabba tillväxten inom e-handel
  • EQT Growth kommer att nyttja sitt breda nätverk och sina unika erfarenheter av att skala ledande fintechs för att stödja Mollies tillväxt och geografiska expansion över Europa

EQT är glad att meddela att EQT Growth har investerat i Mollie ("Bolaget"), en av Europas största betaltjänstleverantörer. Investeringen görs via EQT AB:s balansräkning och ingår i Mollies Serie C-runda på USD 800 miljoner (EUR 665 miljoner), som värderar Bolaget till USD 6,5 miljarder (EUR 5,4 miljarder).

Mollie är en av de största PSP:erna i Europa med mer än 120 000 kunder över hela kontinenten och har ett internationellt team bestående av nästan 500 medarbetare. Med huvudkontor i Amsterdam, underlättar Mollie godkännandet av onlinebetalningar för företag i alla storlekar i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Bolaget har haft en exceptionell tillväxt de senaste åren med intäkter som har mer än fördubblades under 2020, drivet av Mollies lokalt anpassade betalningsfunktioner, tekniklösningar och digitala integrationer till små-och medelstora företags (SME) verksamheter och finansiella plattformar.

Mollies adresserbara marknad har upplevt en stark tillväxt de senaste åren som ett resultat av konsumenters ändrade konsumtionsmönster, vilket har accelererats under Covid-19-pandemin då övergången till e-handel och elektroniska betalningar ökade snabbt. Denna tillväxt har varit särskilt tydlig på den historiskt underbetjänade europeiska marknaden för SME-onlinebetalningar, som i många länder fortfarande domineras av äldre aktörer med undermåliga tekniktjänster, som i sin tur medför mycket attraktiva expansionsmöjligheter för Mollie. Bolaget planerar även att anställa 300 nya medarbetare under de kommande sex till nio månaderna, samtidigt som de fortsätter att investera i sin produkt och teknik.

EQT Growth kommer att nyttja sitt breda nätverk i lokala europeiska marknader för att stötta Mollies accelererade internationella expansion, samt använda sina starka digitala marknadsförings- och tech-team för att stödja Mollies digitalisering. EQT kommer även att bidra med sin unika erfarenhet från att skala innovativa, internationella fintechs så som: Banking Circle, Bought By Many, Vault och VBill, när Mollie fortsätter sin resa mot att bli Europas ledande plattform för SME-betalningar.

Detta utgör EQT Growths femte investering sedan lanseringen i slutet av 2020 och Mollie ansluter sig till en portfölj innehållandes andra europeiska teknikledare som Bought By Many, Vinted och Epidemic Sound. Teamet är dedikerat till att frigöra tillväxt i Europas ledande teknikföretag, med ett tematiskt tillvägagångssätt för att identifiera vinnare i fyra breda sektorer: Enterprise Tech, Con/Prosumer Tech, Health Tech och Climate Tech.

Dominik Stein, Partner i EQT Growths rådgivningsteam, ”Mollie är en europeisk teknikledare som genom sitt lokalt skräddarsydda tillvägagångssätt, sin utbyggda tekniklösning och starka kundservice är bäst positionerade för att betjäna den europeiska SME-marknaden. Mollie är en av Europas största betaltjänstleverantörer och har gjort det möjligt för tusentals europeiska små- och medelstora företag, som är ryggraden i ekonomin, att utvecklas snabbt. EQT Growth är oerhört stolt över att stödja Mollie i nästa steg på sin resa.”

Shanne Happach, VD för Mollie, ”Det finns något unikt med Mollie. Under de tre månaderna som jag varit del av teamet har vi uppnått så mycket: etablerat en stark bas i Storbritannien inför full lansering, drivit tillväxt på 600 procent i Tyskland och anställt en imponerande uppsättning teammedlemmar och chefer. Vår nya investeragrupp, inklusive EQT Growth, visar förtroende för Mollies tillväxt, strategi och produkterbjudande”

Kontakt
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Om Mollie
Mollie är en pionjär inom betalningsbranschen och är en av de snabbast växande betaltjästleverantörerna i Europa. Mollie underlättar för företag i alla storlekar att skala och växa med olika betalningsmetoder. Med hjälp av en enkel och tydlig betalnings-API kan Mollie erbjuda flera betalningsmetoder på ett enhetligt sätt. Mollie förenklar komplexa finansiella tjänster. För tillfället har Mollie mer än 120 000 kunder i Europa och målsättningen är att bli den mest älskade PSP:n i Europa. Mollie består av ett internationellt team med mer än 480 medarbetare och har sitt huvudkontor i Amsterdam och kontor på fyra andra platser i Europa.

Mer info: www.mollie.com

EQT Growth invests in Mollie, one of the largest payment service providers (PSPs) in Europe, as part of its USD 800 million (EUR 665 million) Series C round, at a valuation of USD 6.5 billion (EUR 5.4 billion)

  • Mollie is disrupting the historically underserved European payments market with its localized payment capabilities and tech-forward product, and benefits from the rapid growth of e-commerce

  • EQT Growth will leverage its deep networks and unique experience in scaling leading fintechs to support Mollie’s growth and geographic expansion through Europe

EQT is pleased to announce that EQT Growth has invested in Mollie (“the Company”), one of Europe’s largest payment service providers. The investment is made through EQT AB’s balance sheet and is part of Mollie’s USD 800 million (EUR 665 million) Series C round, which gives the Company a valuation of USD 6.5 billion (EUR 5.4 billion)

Mollie is one of the largest PSPs in Europe, serving more than 120,000 active merchants across the continent and employing an international team of nearly 500 professionals. Headquartered in Amsterdam, Mollie facilitates online payments acceptance for companies of all sizes across the Netherlands, Belgium, Germany, France and the UK. The Company has experienced exceptional growth in recent years with revenues more than doubling in 2020, driven by Mollie’s local payment method capabilities, tech-forward product, and out-of-the-box integrations with key small and medium enterprise (SME) business operations and finance platforms.

Mollie’s addressable market has experienced strong growth in recent years as a result of consumers shifting their consumption patterns online and this accelerated during the COVID-19 pandemic as e-commerce and electronic payments adoption rapidly increased. This growth has been especially pronounced in the historically underserved European SME online payments market, which in many countries remains dominated by legacy incumbents with ill-equipped technology offerings and therefore offers very attractive expansion opportunities for Mollie. The Company also plans to hire 300 new team members in the next six-to-nine months, while continuing to invest in product and engineering.

EQT Growth will leverage its deep networks in local European markets to help drive Mollie’s accelerated international expansion, as well as using its strong in-house digital marketing and tech teams to support Mollie’s digitalization. It will also employ its unique experience in scaling innovative, international fintechs - including Banking Circle, Bought By Many, Vault and VBill - as Mollie continues its journey to becoming Europe’s leading SME payments platform.

This marks EQT Growth’s fifth investment since it was launched in late 2020, with Mollie joining a portfolio that includes other European technology champions such as Bought By Many, Vinted and Epidemic Sound. The team is dedicated to unleashing growth in Europe’s leading technology firms, taking a thematic approach to identifying winners in four broad sectors: Enterprise Tech, Con/Prosumer Tech, Health Tech and Climate Tech.

Dominik Stein, Partner within EQT Growth’s Advisory Team, “In Mollie we have a true European technology champion, which through its locally tailored approach, tech-forward extensible product, and unrivalled customer service is in prime position to serve the European SME market. It is now one of Europe’s largest PSP’s and has enabled thousands of European SMEs, which are the backbone of the economy, to thrive. EQT Growth is immensely proud to be supporting Mollie on the next step of their journey.”

Shanne Happach, CEO of Mollie, “There’s something very special about Mollie. In the three months since I joined the team we’ve achieved so much: establishing strong foundations in the UK ahead of full launch, driving 600 percent growth in Germany and hiring an impressive set of team members and executives. The involvement of our new group of investors, including EQT Growth, demonstrates confidence in Mollie’s growth, strategy and product set.”

Contact
Finn McLaughlan, finn.mclaughlan@eqtpartners.com, +44 771 534 1608
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

About EQT
EQT is a purpose-driven global investment organization focused on active ownership strategies. With a Nordic heritage and a global mindset, EQT has a track record of almost three decades of delivering consistent and attractive returns across multiple geographies, sectors and strategies. Uniquely, EQT is the only large private markets firm in the world with investment strategies covering all phases of a business’ development, from start-up to maturity. Including Exeter, EQT today has more than EUR 67 billion in assets under management across 26 active funds within two business segments – Private Capital and Real Assets.

With its roots in the Wallenberg family’s entrepreneurial mindset and philosophy of long-term ownership, EQT is guided by a set of strong values and a distinct corporate culture. EQT manages and advises funds and vehicles that invest across the world with the mission to future-proof companies, generate attractive returns and make a positive impact with everything EQT does.

The EQT AB Group comprises EQT AB (publ) and its direct and indirect subsidiaries, which include general partners and fund managers of EQT funds as well as entities advising EQT funds. EQT has offices in 24 countries across Europe, Asia-Pacific and the Americas and has more than 975 employees.

More info: www.eqtgroup.com
Follow EQT on LinkedIn, Twitter, YouTube and Instagram

About Mollie
Mollie is a pioneer in the payment industry. The company is also one of the fastest growing payment processors within Europe. Mollie facilitates companies of all sizes to scale and grow by using different payment methods. With the help of a simple and clear payments-API Mollie can offer multiple payment methods in a uniform way. Mollie is there to simplify complex financial services. At this stage, Mollie has more than 120,000 customers in Europe and its mission is to become the most loved PSP in Europe. Mollie comprises an international team of more than 480 professionals, has its headquarters in Amsterdam and offices in four other locations across Europe.

For more info: www.mollie.com