Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Årsstämma


Kommande

EQT AB:s årsstämma genomförs tisdag 30 maj 2023 i Stockholm, Sverige

EQT AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas tisdag 30 maj 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse. Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 11 april 2023.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
agm@eqtgroup.com